Wniosek o: Umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę

Wymagane dokumenty:
- Napisany wniosek z uzasadnieniem
- Dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku ( np. o leczeniu, o zaistniałej szkodzie, o odszkodowaniu, itp.)

Opłaty:
Zwolnione z odpłaty skarbowej

Miejsce złożenia:
Kancelaria - pokój nr 8 (Sekretariat)

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który wydał decyzje.
Opłata skarbowa od odwołania 5,00 zł. i od każdego załącznika 0,50 zł.

Uwagi:
Wnioski dotyczące osób będącymi przedsiębiorcami i starającymi się o udzielenie pomocy, są rozpatrywane w trybie ustawy - Ordynacja podatkowa jak również ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wraz z wnioskiem winny być złożone odpowiednie zaświadczenia lub informacje na odpowiednich wzorach formularzy wynikające z przepisów - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku  Nr 8 poz. 60 )
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123 poz. 1291)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis ( Dz. U. Nr 187 poz. 1930 )
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 191 poz. 1960 )

Załączniki :
- Napisany wniosek z uzasadnieniem
- Załączniki potwierdzające uzasadnienie wniosku


Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl