Kluby Radnych

Radni mogą tworzyć kluby radnych, przy czym radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Warunkiem  utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej trzech radnych.

 

Uprawnienia

  • wyrażenia opinii w sprawach będących przedmiotem sesji.
  • zgłaszania interpelacji, zapytań i składania oświadczeń.

 

Kluby

Deklarację przynależności do klubu SLD Lewica Razem złożyli radni:

  1. Mirosław Krawczyk - Przewodniczący
  2. Ewa Piotrowska
  3. Wioletta Łątka
  4. Barbara Górniak
  5. Michał Bujak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl