ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2020-02-28 10:03:14 Zaproszenia, zapytania ofertowe

więcej w rozwinięciu...

GPI.V. 6233.1.2020                               Złota, dn. 28.02.2020 r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny  za realizację zadania

w zakresie:

demontażu , odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złota .

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

1.      ZAMAWIAJĄCY

Gmina Złota
ul. Sienkiewicza 79

28-425 Złota

tel. 41 3561633 wew.16

 REGON 291010872 , NIP 662-17-50-002, e-mail: ug@gminazlota.pl

2.      PRZEDMIOT i ZAKRES ZAMÓWIENIA.

Wykonawca zobowiązuje się do:

-    wykonania demontażu wyrobów zawierających  azbestu na terenie Gminy Złota

-    odebranie, przetransportowanie i utylizację wyrobów zawierających  azbest

-   dostarczenie  zamawiającemu kart przekazania odpadu i innych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania   

3.      TERMIN REALIZACJI:

Do 30 09.2020 r..

4.      KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

             Najniższa cena .

5.      MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem,, OFERTA AZBEST 2020", w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota,

Ofertę  można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą, faksem pod  nr. 41 3561648               lub pocztą elektroniczną na adres bystrzanowski@gminazlota.pl

6.      TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

10.03.1019 r godzina 12.00

       7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym załączonym poniżej.

     8. PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO:

1)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zaproszenia.

2)  O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez  

     podania przyczyny.

      4) Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert.

           

Osoba do kontaktu:

Robert Bystrzanowski tel. 41 3561601 wew. 16

 

(-) Wójt Gminy Złota

Zobacz również: