Uchwały z 2018 r.

Wersja do druku

2018r.

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR XXIX/219/2018
(uchwala_nr29_219_2018.pdf - 190.028 KB) Data publikacji: 2018-02-27 13:36:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała NR XXIX/215/2018
(uchwala29_215_2018.pdf - 293.476 KB) Data publikacji: 2018-03-01 12:11:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XXIX/222/2018
(uchwala222.pdf - 26.21 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:10:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację inwestycji pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020"

Uchwała Nr XXIX/223/2018
(uchwala223.pdf - 27.87 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:10:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota"

UCHWAŁA NR XXIX1224/2018
(uchwala224.pdf - 149.065 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:11:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXIX/225/2018
(uchwala225.pdf - 237.276 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:11:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

UCHWAŁA NR XXX/227/2018
(uchwala227.pdf - 173.678 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:11:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018rok

UCHWAŁA NR XXX/234/2018
(uchwala234.pdf - 28.622 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:12:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych

Uchwała Nr XXX./235/2018
(uchwala235.pdf - 23.226 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:12:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIX/223/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota"

UCHWAŁA NR XXX/236/2018
(uchwala236.pdf - 26.998 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:13:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX1222/2018 Rady Gminy flota z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację inwestycji pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020"

Uchwała Nr XXX/233/2018
(uchwala233_2018.pdf - 247.044 KB) Data publikacji: 2018-03-20 12:54:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXX/233/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 roku zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

UCHWAŁA NR 228/2018
(uchwala228_2018.pdf - 77.355 KB) Data publikacji: 2018-03-23 10:19:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie podziału Gminy Złota na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR 229/2018
(uchwala229_2018.pdf - 41.041 KB) Data publikacji: 2018-03-23 10:21:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie podziału gminy Złota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXVII/208/2017
(uchwala_27_208.pdf - 1533.702 KB) Data publikacji: 2018-06-13 11:26:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2018 rok

Uchwała Nr XXXII/256/2018
(uchwala_32_256.pdf - 548.379 KB) Data publikacji: 2018-06-13 11:27:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy Zlota z dnia 29 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy flota na lata 2018-2031

UCHWAŁA NR XXXII/243/2018
(uchwalanr243.pdf - 22.492 KB) Data publikacji: 2018-06-13 12:29:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złota za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/244/2018
(uchwalanr244.pdf - 29.887 KB) Data publikacji: 2018-06-13 12:29:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/246/2018
(uchwalanr246.pdf - 65.502 KB) Data publikacji: 2018-06-13 12:30:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Złota podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

UCHWAŁA NR XXXII/255/2018
(uchwalanr255.pdf - 322.55 KB) Data publikacji: 2018-06-13 12:30:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/270/2018
(uchwalanr270.pdf - 568.93 KB) Data publikacji: 2018-08-09 13:10:21 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota ma lata 2018-2031

Uchwała Nr XXXIV/269/2018
(uchwalanr (2).pdf - 235.794 KB) Data publikacji: 2018-08-09 13:41:07 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/268/2018
(uchwalanr (3).pdf - 54.781 KB) Data publikacji: 2018-08-09 13:42:35 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XXXIV/267/2018
(uchwalanr (4).pdf - 373.243 KB) Data publikacji: 2018-08-09 13:44:49 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota

Uchwała Nr XXXIV/266/2018
(uchwalanr (5).pdf - 42.433 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:28:55 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Złota

Uchwała Nr XXXIV/265/2018
(uchwalanr (6).pdf - 101.265 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:30:56 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia maksymalnej liczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXXIII/264/2018
(uchwalanr (7).pdf - 50.026 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:33:18 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przejęcia od Powiatu Pińczowskiego zadania ,,Remont i konserwacja rowu oraz zjazdów na posesje przy drodze powiatowej Nr 0142T w m. Probołowice na odcinku 320 mb"

Uchwała Nr XXXIII/263/2018
(uchwalanr (8).pdf - 52.332 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:37:55 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXXIII/262/2018
(uchwalanr (9).pdf - 40.362 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:42:51 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX/222/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację inwestycji pn. ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020" (ze zm. w Uchwale Nr XXX/236/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 r.)

Uchwała Nr XXXIII/261/2018
(uchwalanr (10).pdf - 57.022 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:47:14 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania: ,,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota"

Uchwała Nr XXXIII/260/2018
(uchwalanr (11).pdf - 363.262 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:48:50 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/259/2018
(uchwalanr (12).pdf - 567.028 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:50:00 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

Uchwała Nr XXXIII/258/2018
(uchwalanr (13).pdf - 336.882 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:50:40 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIII/257/2018
(uchwalanr (14).pdf - 69.827 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:52:11 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złota

Uchwała Nr XXXII/254/2018
(uchwalanr (18).pdf - 42.712 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:55:06 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Uchwała Nr XXXII/253/2018
(uchwalanr (19).pdf - 91.521 KB) Data publikacji: 2018-08-10 09:58:14 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Złota Nr XXIX/220/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Złota oraz pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Wójta Gminy Złota.

Uchwała Nr XXXII/252/2018
(uchwalanr (20).pdf - 101.995 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:00:52 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Złota Nr XXIX/219/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej informacji o dzierżawieniu przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy gruntów należących do Gminy Złota.

Uchwała Nr XXXII/251/2018
(uchwalanr (21).pdf - 99.867 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:03:15 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Złota Nr XXIX/2018/2018 z dnia 2w lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Złota oraz pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi o działaniach Wójta Gminy Złota.

Uchwała Nr XXXII/250/2018
(uchwalanr (22).pdf - 102.067 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:06:40 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Złota Nr XXIX/217/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz pozostawienia bez rozpoznania anonimowej informacji o niezamieszkiwaniu przez radnego na terenie gminy Złota.

Uchwała Nr XXXII/249/2018
(uchwalanr (23).pdf - 161.256 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:08:20 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXXIV/248/2018
(uchwalanr (24).pdf - 58.282 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:11:22 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota.

Uchwała Nr XXXII/247/2018
(uchwalanr (25).pdf - 47.98 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:13:10 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

Uchwała Nr XXXII/245/2018
(uchwalanr (27).pdf - 358.451 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:16:04 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Uchwała Nr XXXI/242/2018
(uchwalanr (30).pdf - 586.849 KB) Data publikacji: 2018-08-10 10:17:49 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

Uchwała Nr XXXI/241/2018
(2018-08-13 (1).pdf - 175.528 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:08:26 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI/240/2018
(2018-08-13 (2).pdf - 40.482 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:09:33 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej

Uchwała Nr XXXI/239/2018
(2018-08-13 (3).pdf - 38.268 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:10:48 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczyskach

Uchwała Nr XXXI/238/2018
(2018-08-13 (4).pdf - 36.084 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:11:30 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrobrzu

Uchwała Nr XXXI/237/2018
(2018-08-13 (5).pdf - 40.75 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:12:47 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXX/233/2018
(2018-08-13 (6).pdf - 587.646 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:14:24 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

Uchwała Nr XXX/232/2018
(2018-08-13 (7).pdf - 378.141 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:15:26 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu Pińczowskiego Klastra Energetycznego

Uchwała Nr XXX/231/2018
(2018-08-13 (8).pdf - 143.791 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:17:00 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2018.

Uchwała Nr XXX/230/2018
(2018-08-13 (9).pdf - 45.798 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:18:20 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota dotychczasowemu dzierżawcy

Uchwała Nr XXX/226/2018
(2018-08-13 (10).pdf - 50.923 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:20:22 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr XXIX/221/2018
(2018-08-13 (11).pdf - 42.115 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:21:20 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/220/2018
(2018-08-13 (12).pdf - 65.826 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:23:18 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Złota

Uchwała Nr XXIX/218/2018
(2018-08-13 (13).pdf - 40.596 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:24:19 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Złota

Uchwała Nr XXIX/217/2018
(2018-08-13 (14).pdf - 81.433 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:25:24 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XXIX/216/2018
(2018-08-13 (15).pdf - 38.146 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:26:19 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Uchwała Nr XXIX/214/2018
(2018-08-13 (16).pdf - 48.944 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:27:45 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Złota, w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Złota

Uchwała Nr XXIX/213/2018
(2018-08-13 (17).pdf - 217.032 KB) Data publikacji: 2018-08-13 10:28:44 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Złota na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/271/2018
(uchwala352712018.pdf - 294.472 KB) Data publikacji: 2018-09-21 09:10:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: UCHWAŁA NR XXXV/271/2018 RADY GMINY ZŁOTA z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXV/272/2018
(uchwala352722018.pdf - 546.062 KB) Data publikacji: 2018-09-21 09:11:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXXV/272/2018 Rady Gminy Złota z dnia 13 września 2018 roku zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

UCHWAŁA NR XXXVI/280/2018
(uchwala_nr280.pdf - 242.942 KB) Data publikacji: 2018-11-13 07:46:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: UCHWAŁA NR XXXVI/280/2018 RADY GMINY ZŁOTA z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwala Nr XXXVI/281/2018
(uchwala_nr281.pdf - 564.606 KB) Data publikacji: 2018-11-13 07:47:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwala Nr XXXVI/281/2018 Rady Gminy Złota z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

UCHWAŁA NR XXXVI/282/2018
(uchwala_nr282.pdf - 136.542 KB) Data publikacji: 2018-11-13 07:48:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: UCHWAŁA NR XXXVI/282/2018 RADY GMINY ZŁOTA z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVII/283/2018
(uchwala_nr283.pdf - 41.717 KB) Data publikacji: 2018-11-13 07:49:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Złota z dnia 25 października 2018 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/285/2018
(uchwala_285.pdf - 126.846 KB) Data publikacji: 2018-11-16 12:16:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: UCHWAŁA NR XXXVIII/285/2018 RADY GMINY ZŁOTA z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVIII/286/2018
(uchwala286.pdf - 535.196 KB) Data publikacji: 2018-11-16 12:18:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXXVIII/286/2018 Rady Gminy Zlota z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

UCHWAŁA Nr I/ 1/2018
(uchwala_1_1_2018.pdf - 176.603 KB) Data publikacji: 2018-12-07 14:52:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Złota

UCHWAŁA Nr I/2/2018
(uchwala_1_2_2018.pdf - 189.469 KB) Data publikacji: 2018-12-07 14:53:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Złota

UCHWAŁA Nr II/3/2018
(uchwala2_3_2018.pdf - 25.959 KB) Data publikacji: 2018-12-12 11:22:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia liczby i rodzaju Stałych Komisji Rady Gminy

UCHWAŁA Nr II/4/2018
(uchwala2_4_2018.pdf - 35.947 KB) Data publikacji: 2018-12-12 11:46:37 Redaktor: Paweł Bochniak
UCHWAŁA Nr II/5/2018
(uchwala2_5_2018.pdf - 19.519 KB) Data publikacji: 2018-12-12 11:47:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota

UCHWAŁA Nr II/6/2018
(uchwala2_6_2018.pdf - 22.077 KB) Data publikacji: 2018-12-12 11:50:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Złota.

UCHWAŁA Nr II/7/2018
(uchwala2_7_2018.pdf - 64.907 KB) Data publikacji: 2018-12-12 11:51:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Złota.

UCHWAŁA Nr II/8/2018
(uchwala2_8_2018.pdf - 33.605 KB) Data publikacji: 2018-12-12 11:51:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Złota.

UCHWAŁA Nr II/9/2018
(uchwala2_9_2018.pdf - 36.199 KB) Data publikacji: 2018-12-12 11:52:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Złota.

UCHWAŁA Nr II/10/2018
(uchwala2_10_2018.pdf - 50.52 KB) Data publikacji: 2018-12-12 11:53:03 Redaktor: Paweł Bochniak
UCHWAŁA NR XXXV/274/2018
(uchwalaXXXV2742018.pdf - 1450.536 KB) Data publikacji: 2018-12-13 11:13:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie Statutu Gminy Złota

UCHWAŁA NR XXXVI/279/2018
(uchwalaXXXVI2792018.pdf - 136.577 KB) Data publikacji: 2018-12-13 11:14:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złota

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2018
(uchwalaXXXVIII2842018.pdf - 137.156 KB) Data publikacji: 2018-12-13 11:14:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złota

UCHWAŁA NR III/15/2018
(uchwala3152018.pdf - 147.772 KB) Data publikacji: 2018-12-17 13:24:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR III/11/2018
(uchwalanr3112018.pdf - 137.116 KB) Data publikacji: 2018-12-17 13:24:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA NR III/13/2018
(uchwalanr3132018.pdf - 259.64 KB) Data publikacji: 2018-12-17 13:25:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR III/16/2018
(uchwalanr3162018.pdf - 280.969 KB) Data publikacji: 2018-12-17 13:27:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota

UCHWAŁA NR III/17/2018
(uchwalanr3172018.pdf - 142.958 KB) Data publikacji: 2018-12-17 13:28:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

UCHWAŁA NR III/19/2018
(uchwalanr3192018.pdf - 332.56 KB) Data publikacji: 2018-12-17 13:28:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/204/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Złota w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR III/18/2018
(uchwala3_18_2018.pdf - 234.629 KB) Data publikacji: 2018-12-20 08:24:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

UCHWAŁA NR III/12/2018
(uchwala_3_12_2018.pdf - 143.783 KB) Data publikacji: 2018-12-20 08:26:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IV/21/2018
(uchwala21_2018.pdf - 140.164 KB) Data publikacji: 2019-01-03 12:58:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV/22/2018
(uchwala22_2018.pdf - 144.744 KB) Data publikacji: 2019-01-03 13:00:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020

Uchwała Nr IV/23/2018
(uchwala4_23_2018.pdf - 492.204 KB) Data publikacji: 2019-01-07 11:50:39 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stawiącej własność Gminy Złota na nieruchomość należącą do osoby fizycznej

Uchwała Nr IV/20/2018
(uchwala_4_20_2018.pdf - 215.832 KB) Data publikacji: 2019-01-07 11:53:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr IV/24/2018
(uchwala_4_24_2018.pdf - 225.959 KB) Data publikacji: 2019-01-07 11:54:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/204/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Złota w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr IV/27/2018
(uchwala_4_27_2018.pdf - 217.616 KB) Data publikacji: 2019-01-07 11:54:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Senior + w Gminie Złota

Uchwała Nr IV/25/2018
(uchwala25_2018.pdf - 112.872 KB) Data publikacji: 2019-01-08 13:10:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr IV/26/2018
(uchwala26_2018.pdf - 530.772 KB) Data publikacji: 2019-01-08 13:10:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy flota na lata 2018-2031

Uchwała Nr IV/29/2018
(uchwala29_2018.pdf - 49.349 KB) Data publikacji: 2019-01-08 13:11:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: sprawie zobowiązań przekraczających granicę ustaloną corocznie przez radę gminy na realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020"

Uchwała Nr IV/30/2018
(uchwala30_2018.pdf - 1535.145 KB) Data publikacji: 2019-01-08 13:12:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2019 rok

Uchwała Nr IV/31/2018
(uchwala4_31_2018.pdf - 572.687 KB) Data publikacji: 2019-01-08 13:14:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2019-2031

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6006

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2018-02-27 13:34:33
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2018-02-27 13:34:59
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2019-01-08 13:10:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony