Uchwały z 2003 R

Wersja do druku

Uchwały z 2003 R

Załączone pliki:

UchwalaI1-2003
(UchwalaI1-2003.pdf - 125.117 KB) Data publikacji: 2004-04-27 12:44:13 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie planu pracy Rady Gminy w Złotej oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2003 rok.

UchwalaI2-2003
(UchwalaI2-2003.pdf - 34.833 KB) Data publikacji: 2004-04-27 12:52:29 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Złota.

UchwalaI3-2003
(UchwalaI3-2003.pdf - 18.732 KB) Data publikacji: 2004-04-27 12:58:50 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie Gminie Złota na własność nieruchmości położonej we wsi Probołowice Gmina Złowice.

UchwalaI4-2003
(UchwalaI4-2003.pdf - 21.5 KB) Data publikacji: 2004-04-27 13:02:30 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprwie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.

UchwalaI5-2003
(UchwalaI5-2003.pdf - 96.263 KB) Data publikacji: 2004-04-27 13:07:51 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotej na 2003 rok.

UchwalaI6-2003
(UchwalaI6-2003.pdf - 154.18 KB) Data publikacji: 2004-04-27 13:11:30 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

UchwalaI8-2003
(UchwalaI8-2003.pdf - 10.564 KB) Data publikacji: 2004-04-27 13:17:25 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie poręczenia kredytu na rachunek bieżący dla SZOZ w Chrobrzu.

UchwalaII9-2003
(UchwalaII9-2003.pdf - 16.222 KB) Data publikacji: 2004-04-27 13:25:09 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie określenia liczby członków oraz składów osobowych Rad Społecznych Samorządowych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Złotej i Chrobrzu.

UchwalaII10-2003
(UchwalaII10-2003.pdf - 14.246 KB) Data publikacji: 2004-04-27 13:32:31 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2001 z dnia 23 kwietnia 2001w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz zryczałtowanych opłat dla sołtysów wsi na terenie gminy Złota.

UchwalaII11-2003
(UchwalaII11-2003.pdf - 14.14 KB) Data publikacji: 2004-04-27 13:38:38 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie Gminie Złota na własność nieruchmości Skarbu Państwa, położonej w Chrobrzu.

UchwalaIII12-2003
(UchwalaIII12-2003.pdf - 284.803 KB) Data publikacji: 2004-04-27 13:43:16 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złota.

UchwalaIII13-2003
(UchwalaIII13-2003.pdf - 15.662 KB) Data publikacji: 2004-04-27 13:47:24 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w 2003 roku.

UchwalaIII14-2003
(UchwalaIII14-2003.pdf - 11.195 KB) Data publikacji: 2004-04-27 13:50:56 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.

UchwalaIII15-2003
(UchwalaIII15-2003.pdf - 22.17 KB) Data publikacji: 2004-04-27 13:58:42 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie ustalenia najlżejszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punkt dla pracowników jednostek działających w zakresie oswiaty / nie będącuch nauczycielami/ opieki społecznej oraz zakładu komunalnego.

UchwalaIII16-2003
(UchwalaIII16-2003.pdf - 13.753 KB) Data publikacji: 2004-04-27 14:18:09 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie okrślenia wysokości stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własniści.

UchwalaIII17-2003
(UchwalaIII17-2003.pdf - 16.319 KB) Data publikacji: 2004-04-27 14:20:38 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.

UchwalaIV18-2003
(UchwalaIV18-2003.pdf - 17.784 KB) Data publikacji: 2004-04-27 14:24:26 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchmości stanowiących własność Gminy Złota.

UchwalaIV19-2003
(UchwalaIV19-2003.pdf - 18.675 KB) Data publikacji: 2004-04-27 14:31:28 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.

UchwalaIV20-2003
(UchwalaIV20-2003.pdf - 457.345 KB) Data publikacji: 2004-04-27 14:41:46 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów za ochronne na terenie gminy Złota.

UchwalaIX38-2003
(UchwalaIX38-2003.pdf - 90.545 KB) Data publikacji: 2004-04-27 14:47:38 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotej na 2004 rok.

UchwalaIX40-2003
(UchwalaIX40-2003.pdf - 31.254 KB) Data publikacji: 2004-04-27 15:14:23 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmiany uchwaly Nr VIII/33/2003r. Rady Gminy w Złotej z dnia 12 grudnia 2003r.

UchwalaIX41-2003
(UchwalaIX41-2003.pdf - 21.333 KB) Data publikacji: 2004-04-27 15:21:07 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmiany uchwały NrII/14/2000 Rady Gminy w Złotej z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia na terenie gminy Złota.

UchwalaV21-2003
(UchwalaV21-2003.pdf - 17.696 KB) Data publikacji: 2004-04-29 08:50:52 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmiany budżetu na 2003 rok.

UchwalaV22-2003
(UchwalaV22-2003.pdf - 14.973 KB) Data publikacji: 2004-04-29 08:54:15 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

UchwalaV23-2003
(UchwalaV23-2003.pdf - 11.394 KB) Data publikacji: 2004-04-29 09:13:09 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie powołania Zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2004-2007.

UchwalaV24-2003
(UchwalaV24-2003.pdf - 19.171 KB) Data publikacji: 2004-04-29 09:22:13 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie określenia zasady sprzedaży lokali mieszkaniowych znajdujących się Chrobrzu stanowiących własność Gminy Złota.

UchwalaV25-2003
(UchwalaV25-2003.pdf - 11.397 KB) Data publikacji: 2004-04-29 09:24:58 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie określenia stawki procentowej opłat adiacenckiej

UchwalaVII27-2003
(UchwalaVII27-2003.pdf - 29.859 KB) Data publikacji: 2004-04-29 09:28:21 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chrobrzu.

UchwalaVII28-2003
(UchwalaVII28-2003.pdf - 13.692 KB) Data publikacji: 2004-04-29 09:31:30 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2004-2007.

UchwalaVII29-2003
(UchwalaVII29-2003.pdf - 12.284 KB) Data publikacji: 2004-04-29 09:36:08 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie udziału Gminy Złota w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

UchwalaVII30-2003
(UchwalaVII30-2003.pdf - 19.933 KB) Data publikacji: 2004-04-29 09:38:16 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

UchwalaVIII31-2003
(UchwalaVIII31-2003.pdf - 12.961 KB) Data publikacji: 2004-04-29 09:40:08 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

UchwalaVIII32-2003
(UchwalaVIII32-2003.pdf - 22.655 KB) Data publikacji: 2004-04-29 09:42:34 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

UchwalaVIII33-2003
(UchwalaVIII33-2003.pdf - 78.647 KB) Data publikacji: 2004-04-29 09:49:12 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie określenia wysokości stwek podatku od środków transportowych.

UchwalaVIII34-2003
(UchwalaVIII34-2003.pdf - 59.785 KB) Data publikacji: 2004-04-29 09:51:46 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokanych.

UchwalaVIII35-2003
(UchwalaVIII35-2003.pdf - 17.722 KB) Data publikacji: 2004-04-29 09:56:34 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w Chrobrzu stanowiących własność Gminy Złota.

UchwalaVIII36-2003
(UchwalaVIII36-2003.pdf - 18.582 KB) Data publikacji: 2004-04-29 09:58:20 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

UchwałaVIII37-2003
(UchwalaVIII37-2003.pdf - 17.414 KB) Data publikacji: 2004-04-29 10:00:43 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

UchwalaI7-2003
(UchwalaI7-2003.pdf - 35.107 KB) Data publikacji: 2004-04-29 11:15:52 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5340

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Gunia, data: 2004-04-20 13:42:36
Opublikował(a): Grzegorz Gunia, data publikacji: 2004-04-20 13:42:53
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2006-04-18 09:44:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony