Uchwały z 2020 r.

Wersja do druku


Załączone pliki:

Uchwała Nr XVI/136/2020
(uchwala136_2020.pdf - 708.102 KB) Data publikacji: 2020-06-03 09:23:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Skarbnika Gminy Złota.

Uchwała Nr XVI/128/2020
(uchwala128_2020.pdf - 19.373 KB) Data publikacji: 2020-06-03 09:49:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota.

Uchwała Nr XVI/129/2020
(uchwala129_2020.pdf - 30.117 KB) Data publikacji: 2020-06-03 09:50:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w Chrobrzu stanowiących własność Gminy Złota.

Uchwała Nr XVI/135/2020
(uchwala135_2020.pdf - 18.563 KB) Data publikacji: 2020-06-03 09:51:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Złota

Uchwała Nr XVI/125/2020
(uchwala125_2020.pdf - 298.146 KB) Data publikacji: 2020-06-05 12:37:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej

Uchwała Nr XVI/127/2020
(uchwala127_2020.pdf - 243.244 KB) Data publikacji: 2020-06-05 12:38:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2020

Uchwała Nr XVI/132/2020
(uchwala132_2020.pdf - 160.51 KB) Data publikacji: 2020-06-08 14:56:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Złota

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Złota na lata 2020-2032
(pua_zlota.pdf - 1100.529 KB) Data publikacji: 2020-10-05 14:59:46 Redaktor: Paweł Bochniak
WYNIKI INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZŁOTA
(wyniki_inwentaryzacji2020.pdf - 1022.491 KB) Data publikacji: 2020-10-05 15:00:22 Redaktor: Paweł Bochniak
Uchwała Nr 143/2020
(uchwala143_2020.pdf - 28.535 KB) Data publikacji: 2020-10-05 15:02:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Złota na lata 2020- 2032"

Uchwała Nr 144/2020
(uchwala144_2020.pdf - 26.036 KB) Data publikacji: 2020-10-05 15:06:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stawiącej własność Gminy Złota na nieruchomość należącą do osoby fizycznej

Uchwała Nr 145/2020
(uchwala145_2020.pdf - 26.201 KB) Data publikacji: 2020-10-05 15:07:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stawiącej własność Gminy Złota na służebność gruntową na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Uchwała Nr 152/2020
(uchwala152_2020.pdf - 1039.379 KB) Data publikacji: 2020-11-06 13:56:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031

Uchwała Nr 164/2020
(uchwala164_2020.pdf - 308.594 KB) Data publikacji: 2021-01-05 10:51:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Uchwała Nr 165/2020
(uchwala165_2020.pdf - 629.046 KB) Data publikacji: 2021-01-05 10:51:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr 166/2020
(uchwala166_2020.pdf - 178.339 KB) Data publikacji: 2021-01-05 10:52:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały NR XX/155/2020 Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr 150/2020
(uchwala_19_150_2020.pdf - 714.824 KB) Data publikacji: 2021-01-08 08:53:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uszczegółowienia Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/168/2017 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złota

Uchwała Nr 116/2020
(uchwala116_2020.pdf - 292.45 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:44:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoty Podstawowej im. Jana Jasińskiego w Miernowie w Szkołę Filialną im. Jana Jasińskiego w Miernowie o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym

Uchwała Nr 117/2020
(uchwala117_2020.pdf - 280.597 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:45:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoty Podstawowej w Chrobrzu w Szkolę Filialną w Chrobrzu o stopniu organizacyjnym klas I-HI z oddziałem przedszkolnym

Uchwała Nr 118/2020
(uchwala118_2020.pdf - 99.907 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:45:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Złota

Uchwała Nr 119/2020
(uchwala119_2020.pdf - 54.817 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:46:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr 120/2020
(uchwala120_2020.pdf - 34.004 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:46:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany Uchwały NR XXXV/274/2018 RADY GMINY ZŁOTA z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Złota.

Uchwała Nr 121/2020
(uchwala121_2020.pdf - 45.395 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:48:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/97/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Złota

Uchwała Nr 122/2020
(uchwala122_2020.pdf - 168.648 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:48:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Złota

Uchwała Nr 123/2020
(uchwala123_2020.pdf - 456.845 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:49:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 124/2020
(uchwala124_2020.pdf - 1027.793 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:49:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy flota na lata 2020-2031

Uchwała Nr 126/2020
(uchwala126_2020.pdf - 41.343 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:50:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/07 z dnia 10 września 2007 r. dotyczącej przystąpienia Gminy Złota do Lokalnej Grupy Działania Ponidzie

Uchwała Nr 130/2020
(uchwala130_2020.pdf - 54.726 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:50:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej

Uchwała Nr 131/2020
(uchwala131_2020.pdf - 52.679 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:52:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczyskach

Uchwała Nr 133/2020
(uchwala133_2020.pdf - 983.58 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:54:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 134/2020
(uchwala134_2020.pdf - 966.456 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:55:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031

Uchwała Nr 137/2020
(uchwala137_2020.pdf - 39.988 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:57:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania.

Uchwała Nr 138/2020
(uchwala138_2020.pdf - 29.564 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:57:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złota za 2019 rok

Uchwała Nr 139/2020
(uchwala139_2020.pdf - 37.338 KB) Data publikacji: 2021-01-08 13:58:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zlota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Uchwała Nr 140/2020
(uchwala140_2020.pdf - 62.464 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:12:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2019 rok

Uchwała Nr 141/2020
(uchwala141_2020.pdf - 569.698 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:13:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2019 rok

Uchwała Nr 142/2020
(uchwala142_2020.pdf - 1046.297 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:14:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031

Uchwała Nr 146/2020
(uchwala146_2020.pdf - 21.853 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:15:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złota na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr 147/2020
(uchwala147_2020.pdf - 1442.852 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:16:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 148/2020
(uchwala148_2020.pdf - 996.287 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:17:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy flota na lata 2020-2031

Uchwała Nr 149/2020
(uchwala149_2020.pdf - 58.89 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:18:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowym dzierżawcom

Uchwała Nr 151/2020
(uchwala151_2020.pdf - 493.651 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:23:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 156/2020
(uchwala156_2020.pdf - 33.707 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:23:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr 158/2020
(uchwala158_2020.pdf - 187.803 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:23:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 159/2020
(uchwala159_2020.pdf - 39.495 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:24:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota.

Uchwała Nr 160/2020
(uchwala160_2020.pdf - 205.545 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:24:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok

Uchwała Nr 161/2020
(uchwala161_2020.pdf - 366.878 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:28:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 162/2020
(uchwala162_2020.pdf - 1017.185 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:31:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031

Uchwała Nr 157/2020
(uchwala157_2020.pdf - 81.45 KB) Data publikacji: 2021-01-11 11:47:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 169/2020
(uchwala169_2020.pdf - 6010.413 KB) Data publikacji: 2021-01-11 11:49:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2021 rok

Uchwała Nr 153/2020
(uchwala153_2020.pdf - 11584.382 KB) Data publikacji: 2021-01-11 13:03:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota

Uchwała Nr 154/2020
(uchwala154_2020.pdf - 2432.699 KB) Data publikacji: 2021-01-11 13:04:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złota

Uchwała Nr 155/2020
(uchwala155_2020.pdf - 1398.85 KB) Data publikacji: 2021-01-11 13:04:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złota

Uchwała Nr 167/2020
(uchwala167_2020.pdf - 466.299 KB) Data publikacji: 2021-01-11 13:05:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 168/2020
(uchwala168_2020.pdf - 1064.8 KB) Data publikacji: 2021-01-11 13:06:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031

Uchwała Nr 170/2020
(uchwala170_2020.pdf - 1073.79 KB) Data publikacji: 2021-01-11 13:07:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2021-2031

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1763

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2020-06-03 09:21:47
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2020-06-03 09:22:00
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2021-02-22 13:38:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony