Uchwały z 2022 r.

Wersja do druku


Załączone pliki:

Uchwała nr 244/2022
(uchwala244_2022.pdf - 4315.117 KB) Data publikacji: 2022-01-31 14:46:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała nr 245/2022
(uchwala245_2022.pdf - 5702.347 KB) Data publikacji: 2022-01-31 14:47:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031

Uchwała nr 243/2022
(uchwala243_2022.pdf - 69.137 KB) Data publikacji: 2022-02-03 15:18:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Pełczyskach - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Uchwała nr 240/2022
(uchwala240_2022.pdf - 54.685 KB) Data publikacji: 2022-07-18 11:50:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty...

Uchwała nr 241/2022
(uchwala241_2022.pdf - 34.133 KB) Data publikacji: 2022-07-18 11:51:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej

Uchwała nr 242/2022
(uchwala242_2022.pdf - 45.369 KB) Data publikacji: 2022-07-18 11:55:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XI/86/2019 w sprawie określenia działania i zasad funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Złota.

Uchwała nr 246/2022
(uchwala246_2022.pdf - 36.553 KB) Data publikacji: 2022-07-18 11:56:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Złota.

Uchwała nr 247/2022
(uchwala247_2022.pdf - 558.738 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:02:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała nr 248/2022
(uchwala248_2022.pdf - 454.192 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:03:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022 - 2031.

Uchwała nr 249/2022
(uchwala249_2022.pdf - 17.189 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:05:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Uchwała nr 250/2022
(uchwala250_2022.pdf - 23.095 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:11:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości...

Uchwała nr 251/2022
(uchwala251_2022.pdf - 147.542 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:12:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ...

Uchwała nr 252/2022
(uchwala252_2022.pdf - 560.589 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:14:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

Uchwała nr 253/2022
(uchwala253_2022.pdf - 30.449 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:15:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyodrębnienia z budżetu Gminy Złota Funduszu Sołeckiego.

Uchwała nr 254/2022
(uchwala254_2022.pdf - 1163.436 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:15:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Złota na 2022 rok.

Uchwała nr 255/2022
(uchwala255_2022.pdf - 535.773 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:16:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022 - 2031.

Uchwała nr 256/2022
(uchwala256_2022.pdf - 42.765 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:18:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy....

Uchwała nr 257/2022
(uchwala257_2022.pdf - 652.432 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:19:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Uchwała nr 258/2022
(uchwala258_2022.pdf - 2086.913 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:20:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania SZOZ w Złotej za 2021 rok.

Uchwała nr 259/2022
(uchwala259_2022.pdf - 135.372 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:22:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Złota środków finansowych wynikających z rozliczenia podatków...

Uchwała nr 260/2022
(uchwala260_2022.pdf - 745.621 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:22:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr 261/2022
(uchwala261_2022.pdf - 363.36 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:23:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022 - 2031.

Uchwała nr 262/2022
(uchwala262_2022.pdf - 10.548 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:24:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania

Uchwała nr 263/2022
(uchwala263_2022.pdf - 13.603 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:26:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Złota za 2021 rok

Uchwała nr 264/2022
(uchwala264_2022.pdf - 22.433 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:27:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Złota za 2021 rok.

Uchwała nr 265/2022
(uchwala265_2022.pdf - 36.865 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:28:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym...

Uchwała nr 266/2022
(uchwala266_2022.pdf - 42.498 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:31:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/259/2022 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Złota środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług...

Uchwała nr 267/2022
(uchwala267_2022.pdf - 47.605 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:35:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XVI/132/2020 Rady Gminy Złota z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogu szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Złota.

Uchwała nr 268/2022
(uchwala268_2022.pdf - 715.509 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:35:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała nr 269/2022
(uchwala269_2022.pdf - 490.028 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:36:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022 - 2031.

Uchwała Nr XLI/291/2022
(uchwala291_2022.pdf - 2135.081 KB) Data publikacji: 2023-01-10 14:37:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr XLI/293/2022
(uchwala293_2022.pdf - 170.978 KB) Data publikacji: 2023-01-10 14:39:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XLI/294/2022
(uchwala294_2022.pdf - 181.086 KB) Data publikacji: 2023-01-10 14:40:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLI/295/2022
(uchwala295_2022.pdf - 294.677 KB) Data publikacji: 2023-01-10 14:42:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 270/2022
(uchwala270_2022.pdf - 75.937 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:41:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowemu najemcy i określenia zasad sprzedaży

Uchwała nr 271/2022
(uchwala271_2022.pdf - 82.642 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:42:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowym dzierżawcom.

Uchwała nr 272/2022
(uchwala272_2022.pdf - 66.966 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:42:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złota położonej w Chrobrzu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała nr 273/2022
(uchwala273_2022.pdf - 66.07 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:43:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości

Uchwała nr 274/2022
(uchwala274_2022.pdf - 386.387 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:44:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała nr 275/2022
(uchwala275_2022.pdf - 62.757 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:45:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/265/2022 Rady Gminy Złota z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Uchwała nr 276/2022
(uchwala276_2022.pdf - 765.39 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:46:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała nr 277/2022
(uchwala277_2022.pdf - 972.016 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:47:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031

Uchwała nr 278/2022
(uchwala278_2022.pdf - 98.536 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:48:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/211/2014 Rady Gminy w Złotej z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota.

Uchwała nr 279/2022
(uchwala279_2022.pdf - 77.381 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:48:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złota na rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr 280/2022
(uchwala280_2022.pdf - 194.027 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:49:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Uchwała nr 281/2022
(uchwala281_2022.pdf - 242.351 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:57:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała nr 282/2022
(uchwala282_2022.pdf - 820.995 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:18:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031

Uchwała nr 283/2022
(uchwala283_2022.pdf - 79.887 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:19:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych teren Gminy Złota

Uchwała nr 284/2022
(uchwala284_2022.pdf - 216.585 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:20:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia Partnerstwa Ponidzie

Uchwała nr 285/2022
(uchwala285_2022.pdf - 3445.621 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:21:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie

Uchwała nr 286/2022
(uchwala286_2022.pdf - 308.502 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:22:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Uchwała nr 287/2022
(uchwala287_2022.pdf - 130.829 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:22:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie likwidacji Filii w Pełczyskach - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

Uchwała nr 288/2022
(uchwala288_2022.pdf - 82.846 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:25:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej.

Uchwała nr 289/2022
(uchwala289_2022.pdf - 1384.918 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:26:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała nr 290/2022
(uchwala290_2022.pdf - 953.046 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:28:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031

Uchwała nr 292/2022
(uchwala292_2022.pdf - 65.294 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:37:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości sławiącej własność osób fizycznych na rzecz Gminy Złota

Uchwała nr 296/2022
(uchwala296_2022.pdf - 75.557 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:41:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych teren Gminy Złota

Uchwała nr 297/2022
(uchwala297_2022.pdf - 351.468 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:41:39 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Uchwała nr 298/2022
(uchwala298_2022.pdf - 548.058 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:43:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała nr 299/2022
(uchwala299_2022.pdf - 959.87 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:43:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031

Uchwała nr 300/2022
(uchwala300_2022.pdf - 679.555 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:44:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała nr 301/2022
(uchwala301_2022.pdf - 928.551 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:46:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała nr 302/2022
(uchwala302_2022.pdf - 347.384 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:46:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Złota na 2023 rok

Uchwała nr 303/2022
(uchwala303_2022.pdf - 87.371 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:46:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany w Statucie Gminy Złota

Uchwała nr 304/2022
(uchwala304_2022.pdf - 57.678 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:47:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

Uchwała nr 305/2022
(uchwala305_2022.pdf - 283.692 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:47:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025

Uchwała nr 306/2022
(uchwala306_2022.pdf - 70.973 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:48:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/270/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowemu najemcy i określenia zasad sprzedaży

Uchwała nr 307/2022
(uchwala307_2022.pdf - 58.313 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:48:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota dotychczasowemu dzierżawcy

Uchwała nr 308/2022
(uchwala308_2022.pdf - 386.351 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:49:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała nr 309/2022
(uchwala309_2022.pdf - 927.357 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:50:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031

Uchwała nr 310/2022
(uchwala310_2022.pdf - 5442.597 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:50:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2023 rok

Uchwała nr 311/2022
(uchwala311_2022.pdf - 958.268 KB) Data publikacji: 2023-01-16 11:51:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1214

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2022-01-31 14:43:22
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2022-01-31 14:44:21
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2023-01-16 13:10:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony