Uchwały z 2023 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2023-05-15 11:35:38

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR XLIV/312/2023
(312.pdf - 107.953 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:00:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XLIV/313/2023
(313.pdf - 67.016 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:00:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Złota w 2023 roku.

UCHWAŁA NR XLIV/314/2023
(314.pdf - 87.678 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:01:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2021-2023

UCHWAŁA NR XLV/315/2023
(315.pdf - 64.424 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:01:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

UCHWAŁA NR XLV/316/2023
(316.pdf - 70.608 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:02:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XLV/317/2023
(317.pdf - 135.078 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:03:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Złota w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XLV/318/2023
(318.pdf - 986.657 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:03:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota

Uchwała Nr XLV/319/2023
(319.pdf - 125.55 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:05:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej im. Jana Jasińskiego w Miernowie o stopniu organizacyjnym klas 1-111 z oddziałem przedszkolnym

Uchwała Nr XLV/320/2023
(320.pdf - 121.667 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:05:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Chrobrzu o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym

UCHWAŁA NR XLV/321/2023
(321.pdf - 75.434 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:06:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepelnosprawnościami zamieszkałych terenu Gminy Złota

UCHWAŁA NR XLV/322/2023
(322.pdf - 258.757 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:08:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025

UCHWAŁA NR XLV/323/2023
(323.pdf - 79.927 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:09:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany w Statucie Gminy Złota.

UCHWAŁA NR XLV/324/2023
(324.pdf - 39.966 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:10:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację zadnia pn. „ Zakup Aparatu RTG z Ramieniem C dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie"

UCHWAŁA NR XLV/325/2023
(325.pdf - 720.515 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:11:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XLV/326/2023
(326.pdf - 896.513 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:12:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031

UCHWAŁA NR XLV/327/2023
(327.pdf - 75.802 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:12:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA NR XLVI/328/2023
(328.pdf - 136.634 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:13:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XLVI/329/2023
(329.pdf - 83.721 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:14:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr Y/34/2019 z późń.zm. Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagradzania za inkaso

UCHWAŁA NR XLVI/330/2023
(330.pdf - 83.191 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:14:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Złotej NR V/35/2019 z późn.zm. z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości opłaty za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

UCHWAŁA NR XLVI/331/2023
(331.pdf - 83.478 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:17:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.

UCHWAŁA NR XLVI/332/2023
(332.pdf - 498.141 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:18:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XLVI/333/2023
(333.pdf - 876.008 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:18:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031

Powrót