Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 104

Data publikacji:
2009-08-28 12:45:33

Przedmiot: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie Gminy Złota.


W rozwinięciu odpowiedzi na zapytania

Treść przetargu:

GMINA ZŁOTA
POWIAT  PIŃCZOWSKI
WOJEWÓDZTWO  ŚWIĘTOKRZYSKIE
www. gminazlota.pl    email: gmzlota@wp.pl
tel. ( 041 ) 356-16-01; 356-16-48;
     fax: 356-16-48 


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
 o  wartości  szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust.  8 ustawy Prawo zamówień publicznych

1.Zamawiający:   GMINA  ZŁOTA
                          Złota 109
                          28-425 Złota
                          tel. ( 041 ) 3561601
                          fax.(041) 3561648
                          www.gminazlota.pl
                         
      O G Ł A S Z A
 
2. PRZETARG  NIEOGRANICZONY  w trybie art.39 pzp. NA :
 
ZADANIE PN:  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie Gminy Złota.
 
     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Złota, Złota 109 ) pokój nr 9 po wcześniejszym zamówieniu lub zwrócić się z wnioskiem o wysłanie specyfikacji pocztą.
 Cena  Specyfikacji:  400  +  koszty  przesyłki
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
 
3.Adres strony : www.gminazlota.pl/ bip - przetargi
 
4.Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem  zamówienia  jest:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie Gminy Złota w miejscowościach :
Etap1- realizacja do 30-11-2009r.
1. Chroberz szt. 2
2. Wojsławice szt. 19
Etap 2- realizacja do 30-11-2010r.
1      Kostrzeszyn szt. 29
2      Miernów szt. 49
3      Pełczyska szt. 57
4      Probołowice szt. 45
5      Rudawa szt. 12
6      Stawiszyce szt. 52
7     Woli Chroberskiej szt. 10
8.    Złota- Graby szt. 6
Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: projekty wykonawcze – zał. do  SIWZ. 
Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień:CPV:  
CPV45111200-0-    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
CPV 45232421-9-       Roboty w zakresie oczyszczania ścieków,
CPV 45232411-6-       Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej,
CPV 45232423-3-       Roboty budowlane w zakresie przepompowni ściekó
CPV 44130000-0-       Studzienki kanalizacyjne,
CPV  45311100-1-      Roboty  w zakresie okablowania elektrycznego
      
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Zamawiający dopuszcza  udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. (art. 36 ust. 4 Prawo zamówień publicznych).

5. zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

6.Termin  wykonania   przedmiotu  zamówienia:
Etap 1 :     do  30.11.2009 r.
Etap 2 :     do 30.11.2010 r.
                                                                                                                                                  
7. O udzielenie  zamówienia  mogą się  ubiegać Wykonawcy, którzy :
1) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej działalności lub czynności,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i
  osobami  zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
5) udokumentują, że w okresie ostatnich pięciu  lat  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy –  w  tym  okresie  należycie  i  rzetelnie  wykonali roboty budowlane polegające na   budowie przydomowych oczyszczalni ścieków lub sieci kanalizacyjnej.
    Należy podać adresy inwestorów obiektów realizowanych w ramach tych zamówień.
    W przypadku składania  oferty  przez  podmioty  wspólne,  warunek  musi  spełnić  co  najmniej   jeden podmiot. 
6) Wykonawca powinien dysponować kadrą inżynieryjno-techniczną z uprawnieniami 
     budowlanymi do kierowania robotami w branży sanitarnej Osobami legitymującymi się
     doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi   do stanowisk, jakie zostaną im powierzone.
    Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy posiadał przygotowanie zawodowe  
    upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy  i robót w 
    specjalności, sanitarnej  oraz  aktualne  zaświadczenie  o  
    przynależności  do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego,
7) każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na okres
60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu  odbioru końcowego  robót.  Powyższa 
gwarancja nie dotyczy maszyn i urządzeń, na które obowiązują gwarancje fabryczne producentów.
Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły „spełnia”  / „nie  spełnia”
Niespełnienie  powyższych  wymogów  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy.

8. Wadium w wysokości 50.000 zł należy wnieść w jednej z form określonych w ustawie pzp.
 
9.      Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria  
      oceny:    najniższa  cena  zadania  – 100 %.
 Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów .
            Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły:
 (Cn  /C.of.b.) x100 = ilość punktów
 gdzie:
 Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
 C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej
 100- procentowe znaczenie kryterium ceny
10.  Termin składania ofert upływa dnia  18.09.2009 r.  do godz. 10:00.
 
     Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Złotej, Złota 109, pokój nr 8 (sekretariat). 
Oferty złożone po terminie zostaną  zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na   wniesienie protestu. Otwarcie ofert  dnia   18.09.2009 r.  o godz. 10:10.

11.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania z ofertą
     rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji elektronicznej.
 
15. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

16. Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 28.08.2009r. nr. ogłoszenia 296822-2009

17. Projekt współfinansowany ze Środków UE w ramach PROW  Województwa Świętokrzyskiego.

 Złota ,  dnia  27.08.2009 r.
 
 
                                                                                                                                                   

                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                    /-/  mgr  Tadeusz Sułek

-----------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI  NA ZAPYTANIA

                                                                                               Złota dnia 2009.09.09

Znak:GPI-I-3410/18/09

 

                                                                                   „……………………….”

 

 

        

        Odpowiadając na pytania dotyczące przetargu na zadanie pod nazwa : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie Gminy Złota” Urząd Gminy w Złotej informuje:

 

  1. Pyt. Czy , ze względu na obszerność materiału zamieszczonego na stronie gminy i dotyczącego przygotowania kosztorysu, Gmina dysponuje wersją elektroniczną kosztorysu opracowaną w programie Norma-pro lub innym formacie programu kosztorysowego ,która można otrzymać w celu sporządzenia oferty.

  Odp. Gmina nie dysponuje wersją elektroniczną kosztorysu opracowaną w programie Norma –pro . Gmina dysponuje przedmiarami robót w takim formacie i wersji jaka została zamieszczona jako załącznik do przetargu. Według informacji uzyskanych od projektanta przedmiary robót( kosztorys ślepy) zostały opracowane w programie RODOS.

  1. Pyt. Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy czy uproszczony ?

  Odp. Zgodnie z punktem 6 SIWZ  Zamawiający  nie wymaga obligatoryjnego załączenia do oferty kosztorysu, ponieważ kosztorys na etapie rozstrzygania przetargu nie będzie podlegał badaniu i sprawdzaniu. Oferent może załączyć kosztorys ofertowy w formie uproszczonej lecz nie musi. Natomiast zamawiający będzie wymagał kosztorysu ofertowego uproszczonego od wykonawcy po podpisaniu umowy w celu umożliwienia dokonywania rozliczeń zgodnie z harmonogramem w instytucji nadrzędnej.

  1. Czy do oferty należy dołączyć aktualne aprobaty techniczne w pełnej wersji na proponowane elementy oczyszczalni ścieków : reaktory biologiczne ,drenaż rozsączający ,przepompownie, skrzynki sterujące –rozdzielnice elektryczne, pompy i dmuchawy ?

  Odp. Zgodnie z punktem 6 SIWZ zamawiający na etapie przetargu nie wymaga załączenia do oferty aprobat technicznych. Zamawiający będzie wymagał powyższych aprobat od wykonawcy przy dokonywaniu odbiorów technicznych wykonanych robót.

  1. Proszę o potwierdzenie czy oferowane oczyszczalnie maja być biologiczne i posiadać reaktory działające w oparciu o technologię osadu czynnego z komorą napowietrzania.

 Odp. Zamawiający potwierdza  ,że oferowane oczyszczalnie winny działać w  oparciu o technologię osadu czynnego z komorą napowietrzania. 

 

 

 

                                                                                               Złota dnia 2009.09.09

Znak:GPI-I-3410/18/09

 

                                                                                   ……………………….

 

 

        

        Odpowiadając na pytanie dotyczące przetargu na zadanie pod nazwa : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie Gminy Złota” Urząd Gminy w Złotej informuje:

 

  1. Pyt. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót ?

 

Odp. Zgodnie z punktem 6 SIWZ  Zamawiający  nie wymaga obligatoryjnego załączenia do oferty kosztorysu, ponieważ kosztorys na etapie rozstrzygania przetargu nie będzie podlegał badaniu i sprawdzaniu. Oferent może załączyć kosztorys ofertowy w formie uproszczonej lecz nie musi. Natomiast zamawiający będzie wymagał kosztorysu ofertowego uproszczonego od wykonawcy po podpisaniu umowy w celu umożliwienia dokonywania rozliczeń zgodnie z harmonogramem w instytucji nadrzędnej.

 

                                                                                               Złota dnia 2009.09.14

Znak:GPI-I-3410/18/09

 

                                                                                  ………………………….

 

 

        

        Odpowiadając na pytania dotyczące przetargu na zadanie pod nazwa : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie Gminy Złota” Urząd Gminy w Złotej informuje:

 

  Pyt. Jaka stawką podatku VAT należy obciążyć objęte zakresem przetargu roboty.

 

          Odp. Roboty należy obciążyć stawką 22 %.

 

 

Pyt. Zwracamy się z prośbą o informację czy  zamawiający dopuszcza do zastosowania i rozumie jako równoważne urządzenia :

a)     działające w oparciu o technologie osadu czynnego i komory napowietrzania ( urzadzenia opisane w: Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót pkt.1.4,1.2),

b)     działające z udziałem złoża fluidalnego( urządzenia opisane w projektach budowlanych pkt.7 Zasada działania oczyszczalni ścieków).

 

Odp.            a)   Zamawiający dopuszcza do zastosowania urządzenia równoważne w przydomowych oczyszczalniach ścieków opartych na technologii osadu czynnego i komory napowietrzania opisane w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

                    b) Złoże (wypełnienie)  fluidalne jest wspomaganiem oczyszczalni opartej na technologii osadu czynnego tzw. ( system hybrydowy)  łączący w sobie cechy osadu czynnego i złóż biologicznych w celu poprawy jej parametrów technologicznych- Zamawiający dopuszcza zastosowanie różnego rodzaju wypełnień fluidalnych .  

 

 

 

                                                                         POBIERZ -                                                                            

http://www.gminazlota.pl/bip/pliki/kosztorysy_w_formacie_ATH.rar 

Kosztorysy w formie elektronicznej eksportowane do formatu pliku ATH przy użyciu programu RODOS (Mogą wystąpić problemy z odczytem za które nie odpowiadamy)

Załączone pliki
SIWZ_oczyszczalnia.pdfSIWZ_oczyszczalnia (SIWZ_oczyszczalnia.pdf - 135.114 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 13:40:49 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Zal_1_formularz_ofertowy_oczyszczalnie.docZal_1_formularz_ofertowy_oczyszczalnie (Zal_1_formularz_ofertowy_oczyszczalnie.doc - 35.84 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 13:41:20 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Zal_1a_formularz_cenowy_oczyszczalnie.docZal_1a_formularz_cenowy_oczyszczalnie (Zal_1a_formularz_cenowy_oczyszczalnie.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 13:41:49 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Zal_2_oswiadczenie_oczyszczalnie.docZal_2_oswiadczenie_oczyszczalnie (Zal_2_oswiadczenie_oczyszczalnie.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 13:42:08 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Zal_3_wzor_umowy_oczyszczalnie.docZal_3_wzor_umowy_oczyszczalnie (Zal_3_wzor_umowy_oczyszczalnie.doc - 124.416 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 13:42:38 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Zal_4_wzor_gwarancji_oczyszczalnie.docZal_4_wzor_gwarancji_oczyszczalnie (Zal_4_wzor_gwarancji_oczyszczalnie.doc - 62.464 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 13:43:00 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Zal_5_doswiadczenie_zawodowe_oczyszczalnie.docZal_5_doswiadczenie_zawodowe_oczyszczalnie (Zal_5_doswiadczenie_zawodowe_oczyszczalnie.doc - 31.744 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 13:43:37 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Zal_6_wykaz_osob_oczyszczalnie.docZal_6_wykaz_osob_oczyszczalnie (Zal_6_wykaz_osob_oczyszczalnie.doc - 32.256 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 13:44:00 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Zal_7_harmonogram_rzecz_fin_oczyszczalnie.docZal_7_harmonogram_rzecz_fin_oczyszczalnie (Zal_7_harmonogram_rzecz_fin_oczyszczalnie.doc - 101.376 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 13:44:47 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Zal_8_wykaz_powierzonych_czesc_zamowienia_oczyszczalnie.docZal_8_wykaz_powierzonych_czesc_zamowienia_oczyszczalnie (Zal_8_wykaz_powierzonych_czesc_zamowienia_oczyszczalnie.doc - 29.184 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 13:45:13 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Zal_9_specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.pdfZal_9_specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot (Zal_9_specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.pdf - 125.824 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 13:47:04 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Zal_10_przedmiary_robot.zipZal_10_przedmiary_robot (Zal_10_przedmiary_robot.zip - 59.003 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 14:06:49 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Dokumentacja_techniczna.part1.exeDokumentacja_techniczna.part1 (Dokumentacja_techniczna.part1.exe - 10000 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 15:25:45 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Opis: Przed rozpakowaniem pliku Dokumentacja należy ściągnąć wszystkie części tegoż pliku i uruchomić plik o nazwie part1
Dokumentacja_techniczna.part2.rarDokumentacja_techniczna.part2 (Dokumentacja_techniczna.part2.rar - 10000 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 15:35:25 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Opis: część 2 do dokumentacji
Dokumentacja_techniczna.part3.rarDokumentacja_techniczna.part3 (Dokumentacja_techniczna.part3.rar - 10000 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 15:41:23 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Opis: część 3 dokumentacji
Dokumentacja_techniczna.part4.rarDokumentacja_techniczna.part4 (Dokumentacja_techniczna.part4.rar - 10000 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 15:47:38 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Opis: część 4 Dokumentacji
Dokumentacja_techniczna.part5.rarDokumentacja_techniczna.part5 (Dokumentacja_techniczna.part5.rar - 10000 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 15:54:46 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Opis: częćś 5 dokumentacji
Dokumentacja_techniczna.part6.rarDokumentacja_techniczna.part6 (Dokumentacja_techniczna.part6.rar - 10000 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 16:02:55 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Opis: część 6 Dokumentacji
Dokumentacja_techniczna.part7.rarDokumentacja_techniczna.part7 (Dokumentacja_techniczna.part7.rar - 2840.343 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 16:05:16 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Opis: część 7 Dokumentacji
Przekroj_drenazu_rozsaczajacego.pdfPrzekroj_drenazu_rozsaczajacego (Przekroj_drenazu_rozsaczajacego.pdf - 142.2 KB)
Data publikacji: 2009-08-28 16:06:31 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
kosztorysy_w_formacie_ATH.rarKosztorysy_w_formacie_ATH (kosztorysy_w_formacie_ATH.rar - 53.757 KB)
Data publikacji: 2009-09-09 12:43:44 Redaktor: Grzegorz Sobieraj
Opis: Kosztorysy w formie elektronicznej eksportowane do formatu pliku ATH przy użyciu programu RODOS (Mogą wystąpić problemy z odczytem za które nie odpowiadamy)

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 4669
Wprowadził do systemu: Grzegorz Sobieraj, data: 2009-08-28 12:45:33
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-08-28 17:03:02
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-09-14 12:03:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu