OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złota.

2016-08-09 09:00:57 Ogłoszenia

W związku z przystąpieniem Gminy Złota do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej został sporządzony projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który podlega konsultacjom społecznym. Celem konsultacji jest zapoznanie Państwa z w/w dokumentem, przedstawienie zawartych w nim założeń oraz zebranie uwag i opinii.

Forma konsultacji

1.      Konsultacje będą prowadzone poprzez:

a.       Zamieszczenie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złota w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Złota: www.bip.gminazlota.pl, na stronie internetowej gminy: www.gminazlota.pl,

b.      Wyłożenie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Złota w Urzędzie Gminy Złota (pok.10) w dniach i godzinach urzędowania.

Czas trwania konsultacji od 09.08.2016 do 30.08.2016 r.

2.      Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

a.       W formie pisemnej osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota,

b.      Za pomocą środków komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: kucieba@gminazlota.pl,

c.       Każda zgłaszana uwaga, opinia musi zawierać dane osoby zgłaszającej, nr strony z Planu do której odnosi się uwaga, opinia oraz proponowaną zmianę.

3.      Uwagi , opinie, wnioski po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

4.      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, opinii, wniosków jest Wójt Gminy Złota.

Załączniki:

Zobacz również: