Informacja o wyniku przetargu

2018-02-05 13:03:46 Ogłoszenia

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota położonych w Nieprowicach.

                                      Złota, 05.02.2018

 

Informacja

o wyniku przetargu   

         Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota położonych w Nieprowicach.

W dniu 5 lutego 2018 r. został przeprowadzony w Urzędzie Gminy Złota  ustny  nieograniczony przetarg  na dzierżawę nieruchomości składającej się z  działki gruntu nr 196 o powierzchni 0,0500 ha oraz działki nr 170/2 o pow. 0,3320 ha w Nieprowicach.

         Na przetarg zostało wpłacone 3 wadia przez: Pana Adama Safiana, Pana Piotra Skurę i Panią Karolinę Safian.

         Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego nieruchomości  działki nr 196 ustalona została w wysokości 40,00 zł rocznie. W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cenę czynszu dzierżawnego w wysokości 60,00 zł rocznie zaoferowaną przez  Pana Adama Safiana.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego nieruchomości  działki nr 170/2  ustalona została w wysokości 260,00 zł rocznie. W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cenę czynszu dzierżawnego w wysokości 500,00 zł, zaoferowaną przez Pana Adama Safiana.

         Dzierżawcą działek gruntu nr 196 o powierzchni 0,0050 ha   i działki nr 170/2 o pow. 0,3320 ha  w Nieprowicach został  Pan Adam Safian syn Jarosława  i Jolanty Pesel 92021210676 dow. CDU 208669 zam. Chroberz, ul. Chrobrego 24. Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota na okres 7 dni, to jest od dnia 05.02.2018 r. do dnia 12.02.2018 r. oraz na stronie internetowej urzędu.

                                                                                                                      

(-) Wójt Gminy Złota

Zobacz również: