Sesja Rady Gminy

2005-12-06 09:33:45 Sesje

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Złota, która obędzie się 8 grudnia 2005r. o godzinie 12:00 w sali Biblioteki Samorządowej z Złotej.

Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 4. Analiza oświadczeń majątkowych. 5. Informacja z działalności Gm. Zakładu Komunalnego. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał: a/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2006r. b/ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, c/ w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.. d/ w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Szkole Podstawowej w Chrobrzu 8. Zmiany w budżecie. 9. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami. 10. Interpelacje i zapytania. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mlaskawa Włodzimierz

Zobacz również: