Sesja Rady Gminy

2006-09-11 14:58:07 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 12 września 2006 r. o godz.10:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 4. Informacja o funkcjonowaniu szkół i przygotowaniu do nowego roku szkolnego. 5. Informacja o stanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy. 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br. a. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. b. opinia Komisja Rolnictwa Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Promocji. 7. Dyskusja. 8. Kierunkowe założenia polityki budżetowej gmina Złota na II półrocze br. 9. Podjęcie uchwały: a. w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/96 z dnia 28 listopada 1996 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność gminy Złota. 10. Zmiany w budżecie. 11. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami. 12. Interpelacje i zapytania. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 14. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rada Gminy Włodzimierza Mlaskawa

Zobacz również: