Obwieszczenie

2019-09-17 10:14:47 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak:GPI-I-6730.21.19                                                            Złota dnia 2019.09.17

 

 OBWIESZCZENIE     

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Zgodnie art. 53ust.1 ustawy o planowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.z 2018r ,poz. 1945 z późn.zm.)  Urząd Gminy w Złotej 

z a w i a d a m i a    m i e s z k a ń c ó w,

że dnia 2019.09.17  została wydana  na  wniosek Gminy Złota ,ul. Sienkiewicza 79 ,

28-425 Złota  , decyzja nr GPI-I-6730.21.19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy wodociągów na terenie Gminy Złota –budowa zbiornika wyrównawczego V-150 m3  na ujęciu wody Złota Lubowiec. Lokalizacja inwestycji na działkach  o numerze ewidencyjnym  972/6,972/7,973/3, oraz 973/4 w m. Złota,

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z treścią wymienionej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacją sprawy.

Akta sprawy zostaną udostępnione do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy Złota, Ul. Sienkiewicza 79 ,28-425 Złota , pok. Nr 9 w godzinach 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Złota

Tadeusz Sułek

Zobacz również: