Sesja Rady Gminy

2006-10-23 09:10:12 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 27 października 2006 r. o godz.10:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. I - część – godz.10:00 Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 4. Podjęcie uchwał a. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, b. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Złota. c. w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej. 7. Zmiany w budżecie. 8. Informacja Przewodniczącego Rady za okres kadencji. 9. Informacja Wójta za okres kadencji. 10. Interpelacje i zapytania. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 14. Zamknięcie obrad. II – część – godz. 13:00 1. Uroczystość otwarcia OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOTEJ Przewodniczący Rada Gminy Włodzimierza Mlaskawa

Zobacz również: