Zapraszamy na sesje

2019-11-21 12:40:37 Aktualnosci

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 02 grudnia 2019 o godz. 11-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia :

1.                 Otwarcie sesji.

2.                 Stwierdzenie quorum.

3.                 Przyjęcie porządku obrad.

4.                 Przyjęcie protokołów  z poprzednich sesji.

5.                 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrobrzu  w Szkołę Filialną o stopniu organizacyjnym klas I – III.

6.                 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Miernowie im. Jana Jasińskiego  w Szkołę Filialną o stopniu organizacyjnym klas I – III.

7.                 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota.

8.                 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Złota.

9.                 Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwałach  dotyczących pomników przyrody i użytku ekologicznego.

10.             Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.

11.             Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

12.             Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

13.             Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

14.             Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

15.             Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

16.             Analiza oświadczeń majątkowych.

17.             Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za 2018 rok.

18.             Informacja z działalności Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej.

19.             Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złota za I półrocze 2019r.-opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

20.             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

21.             Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2019-2031.

22.             Interpelacje i zapytania.

23.             Wolne wnioski.

24.             Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

25.             Zamknięcie obrad.

                                                                                    Przewodniczący  Rady  Gminy

                                                                                               Adam   Wypych

Zobacz również: