ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2020-02-04 11:42:12 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających

                      Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 200 roku nr 98 ,poz.1071 z póź.zm.) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.356 z późn.zm.)

 zawiadamiam

że na wniosek inwestora Mateusza Węgrzynowicza ,ul. Słoneczna 5 ,28-425 Złota   ,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  przedsięwzięcia pn. przekształceniu otworu hydrogeologicznego na dz. nr 442/4 w m. Niegosławice gm. Złota w urządzenie wodne ( studnia głębinowa) i pobór wód podziemnych dla nawadniania upraw warzywnych na dz. nr 442/4 m Niegosławice za pomocą deszczowni przewoźnej typu R2/, 

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 73 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019   w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. .poz.1839 z późn. zmianami) informujemy, że inwestycja  kwalifikuje się do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko może być wymagany    .

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach . W związku z powyższym ,zgodnie z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2013 r. ,poz.1235 z późn.zm.) informuję o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w Budynku Urzędu Gminy w Złotej przy ulicy Sienkiewicza 79 ,pok.nr9.

 

Wójt Gminy Złota

              Tadeusz Sułek

 

Podmiot udostępniający:

Urząd Gminy Złota

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Jarosław Nowak

Data wytworzenia:

2020.02.04

Data udostępnienia do publikacji:

2020.02.04


Zobacz również: