OGŁOSZENIE

2020-02-04 11:56:22 Ogłoszenia

przekształceniu otworu hydrogeologicznego na dz. nr 442/4 w m. Niegosławice gm. Złota w urządzenie wodne ( studnia głębinowa) i pobór wód podziemnych dla nawadniania upraw warzywnych na dz. nr 442/4 m Niegosławice za pomocą deszczowni przewoźnej typu R2/,

Znak:GPI-6220.1.20                                                                                                         Złota dnia 2020.02.04

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235, z późn. zm.) informuję o:

1.przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania administracyjnego dla zadania pn:

przekształceniu otworu hydrogeologicznego na dz. nr 442/4 w m. Niegosławice gm. Złota w urządzenie wodne ( studnia głębinowa) i pobór wód podziemnych dla nawadniania upraw warzywnych na dz. nr 442/4 m Niegosławice za pomocą deszczowni przewoźnej typu R2/, 

2.wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia;

3.możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym Raportu oddziaływania na środowisko  ) w siedzibie Urzędu Gminy Złota w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Inwestycji,  pokój nr 9 w godzinach urzędowania;

4. możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w budynku , Urzędu Gminy Złota  przy  ul. Sienkiewicza 79, pok. nr 9  w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złota.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Złota. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w w/w sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.      w formie pisemnej;

2.      ustnie do protokołu;

3.      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Złota
Tadeusz Sułek

Podmiot udostępniający:

Urząd Gminy Złota

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Jarosław Nowak

Data wytworzenia:

04.02.2020

Data udostępnienia do publikacji:

04.02.2020

 

Zobacz również: