OBWIESZCZENIE

2020-06-18 09:19:03 Obwieszczenia

w rozwinięciu...

Znak:GPI-I-6730.6.2020                                                            Złota dnia 2020.06.16

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie art. 53ust.1 ustawy o planowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.z 2020r ,poz. 293 .) Wójt Gminy Złota 

 z a w i a d a m i a    m i e s z k a ń c ó w ,

że dnia 2020.06.16  została wydana  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w |Kielcach  ul. Loefflera 2 ,25-550 Kielce reprezentowanej przez Sebastiana Machulę  PPB INSTAL PROJEKT , ul. Boernera 6 ,27-400 Ostrowiec Św     decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr GPI-I-6730.6.2020 dotycząca   Budowy gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-180 w ramach zadania inwestycyjnego pn:” Wykonanie dokumentacji projektowanej budowy sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w m Chroberz, gm Złota-Etap I i Etap II”

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z treścią wymienionej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacją sprawy.

Akta sprawy zostaną udostępnione do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy Złota

Ul. Sienkiewicza 79 ,28-425 Złota , w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości

Informuje się ,że zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń ,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dokumentami w sprawie można zapoznać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie z pracownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji . Wizyta będzie możliwa tylko w maseczce i rękawiczkach jednorazowych, w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.

W razie pytań i chęci umówienia wizyty prosimy o skontaktowanie się z Referatem Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy w Złotej pod nr tel. 0413561601 wew.19 w godzinach pracy Urzędu

Wójt Gminy Złota

 Tadeusz Sułek

Zobacz również: