ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów opiniujących

2020-07-08 09:24:11 Obwieszczenia

Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 2003.03.27 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2020 r.poz. 293 z póź.zm.) Urząd Gminy w Złotej zawiadamia że na wniosek inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa złożonego przez pełnomocnika – Panią Dorotę Mielczarską Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok.10, 03-140 Warszawa

GPI-I-6730.11.2020                                                                                 Złota dnia 2020.07.07

 

                                      ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE     

                   o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów opiniujących

Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.)  oraz art.53 ust.1 ustawy  z dnia 2003.03.27 o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2020 r.poz. 293 z póź.zm.)

                                          Urząd Gminy w Złotej zawiadamia                          

że na wniosek inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa

złożonego przez pełnomocnika –  Panią Dorotę Mielczarską Up-Telecom Sp. z o.o.

ul. Odkryta 36 lok.10, 03-140 Warszawa

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PIN4410B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 1262 obręb 0013 Złota, gm. Złota pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie.

Jednoczenie zgodnie z art.36 Kpa  zawiadamia się ,że w związku z koniecznością opracowania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i obowiązkiem  jej uzgodnienia z organami wyszczególnionymi w art.53 ust.4 ustawy z dnia 2003.03.27 o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2020 r.poz. 293 z póź.zm.) wniosek nie może być rozpatrzony w terminie jednego miesiąca. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku 2020.08.25

Ponadto , informuję o wystąpieniu o uzgodnienie powyższej decyzji do  organów opiniujących .

      Po uzyskaniu uzgodnień zgodnie z art.53 ust.4 ustawy z dnia 2003.03.27 o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2020r ,poz. 293 z póź.zm.)  strony  stosownie do art.10 § 1 Kpa ,zostaną powiadomione o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w  Urzędzie Gminy Złota pok. nr 9 

gdzie mogą   zgłosić ewentualne  zastrzeżenia  i wnioski co do zebranych materiałów.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w Budynku Urzędu Gminy w Złotej przy ulicy Sienkiewicza 79 ,pok.nr 9.

Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy można  dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Złota w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Inwestycji w godzinach urzędowania. Składanie uwag i wniosków w powyższej sprawie można w budynku , Urzędu Gminy Złota  przy  ul. Sienkiewicza 79, pok. nr 2(sekretariat) w terminach określonych w Kpa do dnia rozpatrzenia wniosku  . Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złota. Ponadto informuje się ,że zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń ,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dokumentami w sprawie można zapoznać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie z pracownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji . Wizyta będzie możliwa tylko w maseczce i rękawiczkach jednorazowych, w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.

W razie pytań i chęci umówienia wizyty prosimy o skontaktowanie się z Referatem Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy w Złotej pod nr tel. O413561601 wew.19 w godzinach pracy Urzędu

Informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.      w formie pisemnej;

2.      ustnie do protokołu;

3.      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy                                                                    Wójt Gminy Złota

                                                                                                 

Podmiot udostępniający:

Urząd Gminy Złota

 

 

Data wytworzenia:

2020.07.07

Data udostępnienia do publikacji:

2020.07.07

Zobacz również: