OBWIESZCZENIE

2020-08-31 13:56:28 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Znak:GPI-I-6730.11.20                                                            Złota dnia 2020.08.28

 

OBWIESZCZENIE     

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Zgodnie art. 53ust.1 ustawy o planowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.z 2020r ,poz. 293 .) Wójt Gminy Złota 

z a w i a d a m i a    m i e s z k a ń c ó w ,

że dnia 2020.08.28  została wydana  na  wniosek P4 Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa złożony przez pełnomocnika –  Panią Dorotę Mielczarską, Up-Telecom Sp. z o.o. ulOdkryta 36 lok.10, 03-140 Warszawa ,, decyzja nr GPI-I-6730.11.20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4410B wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na dz. nr 1262 w m. Złota gm. Złota .Lokalizacja inwestycji na działce  o numerze ewidencyjnym 1262 w m. Złota,

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z treścią wymienionej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacją sprawy.

Akta sprawy zostaną udostępnione do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy Złota, Ul. Sienkiewicza 79 ,28-425 Złota , w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości

Informuje się ,że zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń ,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dokumentami w sprawie można zapoznać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie z pracownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji . Wizyta będzie możliwa tylko w maseczce i rękawiczkach jednorazowych, w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.

W razie pytań i chęci umówienia wizyty prosimy o skontaktowanie się z Referatem Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy w Złotej pod nr tel. 0413561601 wew.19 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Złota.

Tadeusz Sułek

Zobacz również: