OBWIESZCZENIE

2020-09-10 11:31:46 Obwieszczenia

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 2973, ze zm.) zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w dniu 31 sierpnia 2020 r. wydało decyzję ostateczną znak:j.w., którą po rozpatrzeniu odwołania strony utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Złota z dnia 27 maja 2020 r., znak: GPI-I-6730.1.18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 1534, w miejscowości Chroberz, gmina Złota.

Zobacz również: