Sesja Rady Gminy - porządek obrad

2020-12-02 08:46:03 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się

02 grudnia 2020 r.  o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.
 

Porządek posiedzenia :

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złota.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031.

15. Interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski.

17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie obrad.

                                                                                    Przewodniczący  Rady  Gminy

                                                                                               Adam   Wypych

Zobacz również: