Ogłoszenie

2007-07-20 08:19:13 Ogłoszenia

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2007 ROKU

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku Na podstawie art. 11 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 87 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203) Wójt Gminy Złota ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2007 ROKU REGULAMIN KONKURSU I. Cel konkursu Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku, a przez to zapewnienie edukacji sportowej i propagowanie kultury fizycznej przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego, podniesienie bezpieczeństwa publicznego, promocję gminy. II. Rodzaj zadania W Gminie Złota w 2007 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane będzie zadanie pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Złota poprzez uprawianie dyscypliny sportowej piłka nożna”. III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Na wsparcie realizacji zadania w 2007 roku przeznacza się środki w wysokości 20.000. PLN. Jednocześnie informuje się, że wysokość środków publicznych wydatkowanych na realizację zadania w 2006 roku wyniosła 14.000 PLN IV. Zasady przyznawania dotacji 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Wzory dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotej: http://www.gminazlota.pl/bip oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Złota, Złota 109 28-425 Złota. Do ofert należy dołączyć: a) statut podmiotu ubiegającego się o dotację, b) aktualną (nie starszą niż 3 miesiące) kopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię wpisu do ewidencji prowadzonej przez odpowiedni organ nadzorczy, c) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu, d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2006 rok, e) decyzje o nadaniu numerów REGON oraz NIP, f) harmonogram wykonania zadania (terminarz rozgrywek, program szkoleń itp.) 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 5. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty związane z realizacją następujących zadań: a) wynagrodzenie trenerów, b) opłaty regulaminowe i startowe w zawodach i turniejach, c) opłaty sędziowskie w rozgrywkach, d) koszty dojazdów na zawody sportowe, e) zakup i utrzymanie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, f) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, g) organizowanie zgrupowań treningowo-szkoleniowych, h) wynagrodzenie obsługi medycznej podczas imprez sportowych, i) diety dla zawodników przy wyjazdach na zawody sportowe i zgrupowania treningowe poza Gminą Złota. 6. Oferty niekompletne bądź sporządzone wadliwie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. V. Termin składania ofert. 1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 27 lipiec 2007 roku, do godz. 12.00. 2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej, Złota 109 28-425 Złota osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności z adnotacją „Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku”. VI. Tryb wyboru ofert. 1. Oferty podlegają ocenie powołanej w tym celu przez Wójta Gminy Złota Komisji Konkursowej, która przedstawi Wójtowi propozycję przyznania dotacji. 2. Decyzję ostateczną o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Złota w drodze Zarządzenia w przeciągu 7 dni od ostatecznej daty składania ofert. 3. Wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Złotej, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.gminazlota.pl/bip 4. Od Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. VII. Kryteria wyboru ofert. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę: 1) zawartość merytoryczna oferty, 2) podpisanie oferty przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, 3) załączenie wszystkich wymaganych dokumentów, 4) miejsce wykonywania zadania, 5) cykliczność wykonywanego zadania, 6) możliwości realizacji przedstawionego projektu przez podmiot, 7) liczba uczestników zadania, 8) wymierne efekty zadania, 9) wykwalifikowane zasoby kadrowe, rzeczowe i lokalowe, 10) doświadczenie w realizacji podobnych zadań, 11) charakter i zasięg oddziaływania, 12) rzetelny budżet, 13) udział środków własnych w realizację zadania, 14) zaangażowanie w realizację zadania sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych, 15) udział wolontariuszy przy realizacji zadania. Preferowane będą oferty dotyczące zadań 1) których uczestnikami będą dzieci i młodzież, 2) z tradycjami, 3) mające duże znaczenie promocyjne. VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego 1. Zarządzenie Wójta Gminy Złota w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). 2. Zadanie będzie realizowane w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku. 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 1) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, 2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy, 3) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Informacji dotyczących konkursu udziela SekretarzGminy Ireneusz Gołuszka, tel.: 041 35 61 601, e-mail: sekretarz@gminazlota.pl --------------------------------- - wzór oferty - wzór sprawozdania - wzór umowy

Zobacz również: