Ogłoszenie

2021-02-22 14:31:48 Ogłoszenia

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020).

Działając podstawie Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020), Uchwały Nr XXI/164/2020 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok Wójt Gminy Złota:

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020).

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I Rodzaj, zakres i forma realizacji zadania

Otwarty konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert, dofinansowanie i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego Gminy Złota w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020).

1. Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Złota odbywać się będzie poprzez:

a) pozyskiwanie artykułów żywnościowych.

b) magazynowanie żywności,

c) transport żywności

d) załadunek i rozładunek żywności,

e) wydawanie żywności osobom skierowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej,

f) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

1. Planowana wysokość środków na wsparcie realizacji zadania wynosi 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie realizacji zadania i udzielenie dotacji następują z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020)

2. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej/-owych nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Złota.

5. Do otwartego konkursu ofert mogą przystępować organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2020 poz.1057 ze zm. ) wraz z wymaganymi dokumentami.

7. Warunkiem przyjęcia i rozpatrywania ofert jest złożenie następujących dokumentów:

a. oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2020 poz.1057 ze zm. ), której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.

b. potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualną kserokopię statutu organizacji,

c. dokumenty upoważniające dane osoby do reprezentowania podmiotu (dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych o reprezentowaniu podmiotu),

d. aktualny odpis lub kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (akceptowalny jest także wydruk z bazy elektronicznej z Krajowego Rejestru Sądowego), a w przypadku podmiotów niewpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione w statucie osoby.

8. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

9. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje odpowiada oferent.

10. W przypadku stwierdzenia następujących braków bądź nieprawidłowości w ofercie:

a. złożenie oferty bez wymaganych załączników,

b. złożenie oferty bez daty oraz podpisu osoby upoważnionej lub podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta /oferentów.

Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie, telefonicznie lub emailem i wezwania do uzupełnienia braków, pod rygorem odrzucenia oferty.

11. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków jest możliwe jeśli dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 25 %

12. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Złota w drodze Zarządzenia, po zapoznaniu się z wynikami oceny Komisji Konkursowej.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja kończy się nie później niż w dniu 31 grudzień 2021 r.

2. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

3. Realizacja zadania winna być prowadzona z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

4. Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja.

5. W terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania publicznego oferent zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć do Urzędu Gminy Złota sprawozdanie końcowe.

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej, w terminie do 10 marca 2021 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Urzędu.)

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być następująco opisana: nazwa i adres podmiotu, nazwa zadania określonego w konkursie:(,, Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2021 r.’’)

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

VI. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej i ocenie merytorycznej przez Komisje Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Złota:

1. kryteria formalne:

a) złożenie oferty na właściwym formularzu,

b) terminowe złożenie oferty,

c) z wymaganymi załącznikami,

d) podpisana przez upoważnione osoby,

Oferty złożone na innych drukach lub złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

2. kryteria merytoryczne:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;

b) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne;

d) uwzględnienie planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

e) uwzględnienie przez oferenta planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

3. Komisja sporządza protokół zwięźle opisujący przebieg jej prac i zawierający opinie dotyczące poszczególnych ofert sporządzony wg. kryteriów określonych powyżej ze wskazaniem ofert najkorzystniejszych, który przedkładany jest Wójtowi Gminy Złota.

4. Ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy Złota, w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac Komisji.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.bip.gminazlota.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Złota.

Zobacz również: