Zapraszamy na Sesje Rady Gminy - 24.06.2021 r.

2021-06-23 07:56:07 Aktualnosci

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia :

1.      Otwarcie sesji.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.      Debata nad „Raportem o stanie Gminy Złota za 2020r.”

6.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania.

7.      Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r. i sprawozdania finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy.

8.      Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.

9.      Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 r.

10.   Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 r

11.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Złota podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota i przekazanie do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

16.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

17.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2021 -2031.

18.      Interpelacje i zapytania.

19.      Wolne wnioski.

20.       Zamknięcie obrad.

Zobacz również: