Zapraszamy na Sesję

2021-09-29 07:36:04 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.     Informacja Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku- Zdroju dotycząca ochotniczych form pełnienia służby wojskowej.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowym dzierżawcom.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej do prowadzenia postępowań wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

9.     Informacja o funkcjonowaniu i przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złota na rok szkolny 2021/2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/211/2014 Rady Gminy Złota z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota.

12. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy  

Finansowej Gminy Złota na lata 2021-2031.

15. Interpelacje i zapytania.

16.  Wolne wnioski.

17.  Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie obrad.

Zobacz również: