Ogłoszenie

2022-04-05 11:16:31 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2021 r,poz.735 ze zm.) informuję , że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn : : wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego S-1 za wodą w otworach kredy górnej celem przekształcenia w studnie głębinową o wydajności 20m3 dla potrzeb nawadniania upraw na działce nr 532 w miejscowości Pełczyska gm. Złota projektowanego do realizacji przez Pana Sebastiana Dolińskiego .

Zobacz również: