Zapraszamy na Sesję Rady Gminy

2022-05-25 08:55:07 Sesje

Porządek obrad

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 maja 2022 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku – Zdroju w sprawie przekształcenia się w Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku – Zdroju.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Złota dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
 10. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.

Zobacz również: