Zawiadomienie z 22.12.2022 r.

2022-12-22 09:50:08 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 105£ 1 KPA (tekst jednolity Dz. U z 2021 r ,poz.735 ze zm.) Urząd Gminy w Złotej zawiadamia , że został zgromadzony materiał dowodowy związany z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota na działkach nr ewid. 1096/4, 1071/1, 1175/1, 1165, 1533, 1569 obręb 2 Chroberz, działkach nr ewid. 177 obręb 9 Rudawa, działkach nr ewid. 170/1, 171 obręb 6, Nieprowice, działkach nr ewid. 410, 431 obręb 5 Niegosławice, w gminie Złota, o długości ok. 5070 mb. oraz działkach nr 363/13, 363/6 obręb nr 13 Złota

Zobacz również: