Decyzja środowiskowa

2008-10-22 09:59:05 Ogłoszenia

Złota dnia 2008-10-17 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Złota Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U.z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z poźn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Złota w dniu 17 października 2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej Nr 1574007 Nieprowice – granica Gminy – Zagość od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460. Decyzję wydano w brzmieniu, jak poniżej.

Złota dnia 2008-10-17 Znak:GPI-I-7624/3./08 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ), a także § 3, ust. 1 pkt 56 i 72 a, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z póżn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Złota, 28-425 Złota o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Remoncie drogi gminnej Nr 1574007 Nieprowice – granica Gminy – Zagość od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460 i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko: s t w i e r d z a j ą c że teren w/w przedsięwzięcia określony we wniosku na całym odcinku przewidzianym do remontu nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o k r e ś l a m środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Remoncie drogi gminnej Nr 1574007 Nieprowice – granica Gminy – Zagość od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460 . I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje Remont drogi gminnej Nr 1574007 Nieprowice – granica Gminy – Zagość od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460 . Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Nieprowice na działkach Nr 365, 853 i 674, na terenie Gminy Złota powiat pińczowski. zakres remontu obejmuje - remont zniszczonego przepustu Ø 100 pod korną drogi w km 0+913 – 1 szt. - remont zniszczonego przepustu – zjazdu Ø 50 w km 0+286 i w km 0+784 - 2 szt. - wykonanie nawierzchni bitumicznej od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460 gr. warstwy 4 cm - pow 4696 m2 - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 1174 m2 II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków: - w miejscach prowadzenia remontu przepustów t.j. w km 0+913 oraz zjazdów w km 0+286 i w km 0+784 w świetle przepustów wykonać półki – kładki umożliwiające migrację małych zwierząt. - ograniczyć roboty remontowe do pory dziennej od godz. 6:00 do 22:00 - urządzenia techniczno – technologiczne i sprzęt nie powinny emitować zagrożeń akustycznych i emisji spalin - bazy sprzętowe i składowe winny być zlokalizowane na powierzchniach pozbawionych roślinności. - zorganizować plac plac budowy i jego zaplecze z uwzględnieniem zasad minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni - powstające w trakcie budowy odpady segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić na składowisko odpadów - odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia przekazywać do unieszkodliwienia lub odzysku firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia - teren zaplecza budowy zabezpieczyć przed możliwością skażenia substancjami ropopochodnymi - ścieki socjalno- bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnego zbiornika lub kanalizacji sanitarnej - ścieki deszczowe z zaplecza budowy skanalizować i odprowadzić po uprzednim podczyszczeniu w piaskownikach i separatorach - zrealizowaną infrastrukturę drogową należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym poprzez okresowe czyszczenie i konserwowanie, należy zapewnić odpowiedni dozór techniczny i przeprowadzić przeglądy eksploatacyjne, - masy ziemne powstałe w trakcie remontu wykorzystywane na terenie inwestycji i w trakcie prowadzonych prac, a w przypadku braku możliwości ich zagospodarowania wywiezione zgodnie z decyzjami zakresu gospodarki odpadami, - przy większych wykopach, warstwy urodzajnej gleby zdejmować oddzielnie i wykorzystać przy rekultywacji po zakończeniu robót, - zapewnić bezpieczną organizację ruchu podczas prowadzenia robót z zabezpieczeniem mieszkańcom dojazdu do posesji, - po zakończeniu realizacji inwestycji utrzymać tereny zieleni w celu stworzenia naturalnego buforu spełniającego funkcję izolacyjno-ochronną w miejscach nie zagrażających bezpieczeństwu ruchu; w przypadku występowania roślinności w pobliżu terenu inwestycji zachować istniejące zakrzewienia i uzupełnić nasadzenia zgodnie z powyższym - po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy uporządkować i docelowo przywrócić do stanu poprzedniego III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Teren projektowanej inwestycji leży w obszarze Natura 2000 w związku z powyższym Inwestor winien przyjąć takie rozwiązania techniczne , technologiczne i organizacyjne , które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji , do której Inwestor posiada tytuł prawny. Celem zmniejszenia bądź wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko należy przestrzegać takich zasad, jak: a) Odwodnienie drogi polegać będzie na odprowadzeniu wód opadowych do przydrożnego trawiastego rowu odwadniającego a następnie do istniejącego cieku wodnego bez naruszenia stosunków wodnych dla gruntów przyległych do drogi. b) Przystosować istniejące remontowane przepusty i zjazdy dla zapewnienia migracji małym kręgowcom poprzez zamontowanie kładek w świetle przepustu. IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii: Powyższy punkt nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, z uwagi na to, że nie spełnia ona warunków o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: Powyższy punkt nie dotyczy przedmiotowej inwestycji dlatego, że zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110) oraz art. 58 i nast. Ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), nie zaszła potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. VI. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności sporządzenia analizy porealizacyjnej Nie nakłada się na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia analizy porealizacyjnej. VII. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko organ uznał, że w wyniku zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych będą dotrzymane standardy środowiska i nie ma potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. VIII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. U Z A S A D N I E N I E Gmina Złota zwróciła się z wnioskiem z dnia 16.07.2008 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego „Remont drogi gminnej nr 1574007 Nieprowice – granica Gminy- Zagość od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460 „ .Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. nr 257, poz.2573 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. W związku z powyższym oraz zgodnie z art.51 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami ) wystąpiono do Wojewody Świetokrzyskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju pismem z dnia 21 lipca 2008 r.. znak : GPI-I-7624/3/2008 o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego ewentualnego zakresu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju postanowieniem z dnia 28-07- 2008 r., znak : SE.V-4431/109/08 nie stwierdził w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Również Wojewoda Świętokrzyski po przeanalizowaniu wniosku i przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu pismem z dnia 07 sierpnia 2008 r., znak : ŚR.IV.6613/2-100/08 uznał, że nie ma konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia pod warunkiem przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska i stosowania rozwiązań chroniących środowisko naturalne. Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz biorąc pod uwagę wskazane wyżej opinie w dniu 11-08-2008 r. Wójt Gminy Złota wydał postanowienie Znak: GPI-I-7624/3/08, w którym stwierdził o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia. Trasa przedmiotowej inwestycji pokrywa się z korytarzem drogi ustalonym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złota zatwierdzonym Uchwałą Nr III/20/2000 Rady Gminy Złota. Po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonego przez inwestora wniosku organ uznał, że: a) Rodzaj, skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia oraz proponowane rozwiązania projektowe stwarzają możliwość, iż na drodze zabiegów technicznych jest możliwe ograniczenie uciążliwości środowiskowych do poziomu sugerowanego przez obowiązujące przepisy. b) Wody opadowe z nawierzchni szczelnych będą odprowadzane do odbiorników w sposób naturalny bez naruszenia istniejących stosunków wodnych c) W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zmniejszenie poziomu emisji hałasu i innych utrudnień komunikacyjnych.. d) Dla zanieczyszczeń nie prognozuje się stężeń przekraczających wielkości dopuszczalnych, poza korytarzem drogi. e) Na obszarze inwestycji ani w jej pobliżu nie występują obiekty zabytkowe objęte ochroną prawną. f) Przedsięwzięcie nie wymaga ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania. W ogólnym bilansie stwierdzono, że przy uwzględnieniu wszelkich zaleceń i obowiązujących przepisów, zamierzone przedsięwzięcie może być realizowane bez istotnego uszczerbku dla środowiska naturalnego. Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa: - podano do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu danych o wniosku o postanowieniach organów opiniujących i postanowieniu o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowiska wydanego przez Wójta Gminy Złota poprzez umieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Złota oraz w sposób zwyczajowo przyjęty , tj. poprzez rozplakatowanie na terenie planowanej inwestycji w sołectwie Nieprowice i Zagość. Za realizacją przedsięwzięcia przemawiają następujące konieczne wymogi o charakterze społecznym i gospodarczym: - Droga gminna nr 1574007 Nieprowice – granica Gminy – Zagość przebiega przez teren Niecki Nidziańskiej w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Nida. Okresowo występujące wylewy a szczególnie wylew w 2006 roku spowodował znaczne zniszczenia tej drogi. Przewidziane prace maja na celu przywrócenie jej funkcji, oraz zapobieżenie dalszemu negatywnemu niszczącemu działaniu powodzi. - Analizowane przedsięwzięcie ma charakter długoterminowy. Wyremontowana droga z nową nawierzchnią, o lepszych parametrach będzie służyła społeczności przez wiele następnych lat. Z uwagi na charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się wariantu polegającego na zmianie lokalizacji, tzn. inwestycja realizowana będzie śladem istniejącej drogi. Remont drogi nie będzie wiązał się ze zmiana jej parametrów. Analizowano również wariant polegający na nie podejmowaniu działań remontowych oraz wariant z zastosowaniem innej technologii remontu. - wariant bez remontu: W przypadku zaniechania robót remontowych z uwagi na stan nawierzchni występować mogą znaczne utrudnienia w ruchu, wzrost kosztów eksploatacyjnych pojazdów mechanicznych uczestników ruchu drogowego, zwiększenie hałasu i wzrost emisji spalin i zanieczyszczenie powietrza. - wariant z zastosowaniem innych technologii remontu: Zastosowanie do remontu nawierzchni betonu znacznie podroży koszty wykonania, technologia przewidziana w tym wariancie powodowałaby znaczna ingerencję w środowisko naturalne. Jako najkorzystniejszy i optymalny przyjęto wariant przewidziany we wniosku polegający na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie oraz remont istniejących przepustów i wjazdów. Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 3a i 1a ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wydaje się po uzgodnieniu z organem ochrony środowiska oraz organem inspekcji sanitarnej. Wojewoda Świętokrzyski postanowieniem znak ŚR. IV.6613/2-38/08 z dnia 2008.09.05 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju postanowieniem znak SE.V-4431/126/08 z dnia 2008-09-24 r. uzgodnili inwestycję na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Treść tych uzgodnień uwzględniono w sentencji decyzji W postępowaniu z udziałem społeczeństwa nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Złota P o u c z e n i e Decyzję niniejszą należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. W sytuacji określonej w art. 46 ust. 4c ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawowy termin może być przedłużony o kolejne dwa lata. Od niniejszej decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Złota do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od jej doręczenia. Otrzymują: 1. Gmina Złota Złota 109 28-425 Złota 2. Strony na zasadzie obwieszczenia poprzez rozplakatowanie na terenie planowanej inwestycji w sołectwie Nieprowice i Zagość 3. a/a. Do wiadomości: 1. Wojewoda Świętokrzyski Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Remont drogi gminnej Nieprowice – granica gminy-Zagość na odcinku od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460 1. Przedmiot i zakres robót. Przedmiotem opracowania jest Załącznik do Zgłoszenia remontu drogi gminnej Nieprowice –. granica gminy-Zagość na odcinku od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460 w miejscowości Nieprowice działki gruntu Nr 365; 853; 674 2. Podstawa opracowania. - mapa ewidencji gruntów skali 1 : 5000; - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U.Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r./; - Wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary uzupełniające. 3. Lokalizacja i cel opracowania. Remontowana droga łączy miejscowość Nieprowice i Zagość jednocześnie służy jako dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Remont ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego płynność. 4. Opis stanu istniejącego. a) Parametry techniczne drogi: - Klasa drogi – D; - Szerokość jezdni ( tłuczeń) – 4,0 m; - Szerokość pobocza istniejącego – 1,0 m; b) Odwodnienie korpusu drogi. Wody powierzchniowe prowadzone są jezdnią zgodnie z ukształtowaniem terenu i jezdni, oraz rowami odwadniającymi. W km 0+913 c) Pas drogowy poza jezdnią. Teren w obrębie przedmiotowej części pasa drogowego wolny jest od zabudowy oraz innych kolizji mogących wpłynąć na przebieg remontu. 5. Opis stanu projektowanego. Początek remontu znajduje się w km. 0+225 od nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia tłuczniowa o szerokości 4.0 m Korona drogi 6,0 m. Przewiduje się remont zniszczonego przepustu rurowego w km 0+913, remont zniszczonego przepustu- zjazdu w km 0+286 i w km 0+784, wykonanie nawierzchni bitumicznej od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460 oraz utwardzenie poboczy. a) Zakres rzeczowy robót. W ramach zadania należy wykonać: - remont zniszczonego przepustu Ø 100 pod koroną drogi w km 0+913 – 1 szt. - remont zniszczonego przepustu – zjazdu Ø 50 w km 0+286 i w km 0+784 - 2 szt. - wykonanie nawierzchni bitumicznej od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460 gr. warstwy 4 cm -pow. 4696 m2 - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 1174 m2 6. Odwodnienie. Odwodnienie odcinka drogi projektuje się powierzchniowe, rowem biegnącym przy drodze 7. Roboty pozostałe. Uporządkowanie terenu 8. Oddziaływanie na środowisko. Remont jezdni zgodnie z dokumentacją projektową spełniać będzie wymagania ochrony środowiska. Nie będzie powodował degradacji środowiska. Inwestycja zdecydowanie poprawi komfort ruchu pojazdów i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Działki znajdują się w obszarze Natura 2000. Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Prace związane z remontem jezdni będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym i nie naruszają własności działek przyległych.

Zobacz również: