Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do oddania w dzierżawę

2023-03-29 13:28:49 Obwieszczenia

w rozwinięciu...

Lp Nr

 

działki

Pow. dz. ha. Nr dok. własności Położenie

 

działki

Opis

 

nieruchom.

Przeznacz.

 

nieruchom

Rodzaj

 

zabudowy

Czynsz roczny

 

w zł

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.

 

 

 

673

 

689/1

739/1

739/2

816/3

0,10

 

0,36

0,33

0,28

0,3005

D 4962/91

 

GPV-7413

 

Nieprowice Łąki, pastwiska trwałe

 

 

Na cele rolnicze niezabudowana  

 

200

Termin wnoszenia czynszu : do 30 listopada każdego roku umowy.

Warunki zmiany wysokości czynszu: stawki czynszu mogą ulec podwyższeniu nie częściej niż raz w roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Złota w sprawie aktualizacji stawek opłat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy Złota w okresie od dnia 29.03.2023 r. do dnia 20.04.2023 r., a informacja o wywieszeniu wykazu jest podana po publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej , na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.

Zobacz również: