Porządek Sesji

2023-05-29 09:55:25 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 31 maja 2023 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Złożenie ślubowania przez radnego Wiesława Pieczonkę.

3.     Stwierdzenie quorum.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6.     Informacja o działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.

7.     Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Złota za 2022 rok.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/334/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2022 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej im. Jana Jasińskiego w Miernowie o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Chrobrzu o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Złota.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

18. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy  

Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.

19. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2022 rok.

20.  Interpelacje i zapytania.

21.  Wolne wnioski.

22.  Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

23. Zamknięcie obrad.

Zobacz również: