Porządek Sesji 15.06.2023 r.

2023-06-07 12:53:58 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 15 czerwca 2023 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Informacja dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie.
  6. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Złota za 2022 rok.”
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania.
  8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i sprawozdania finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
  9. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
  10. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok.
  11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
  15. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
  16. Interpelacje i zapytania.
  17. Wolne wnioski.
  18. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
  19. Zamknięcie obrad.

Zobacz również: