Realizacja projektów w SP: Chrobrzu i Miernowie

2008-12-17 12:37:44 Ogłoszenia

Realizacja projektów w Szkole Podstawowej w Chrobrzu i Szkole Podstawowej w Miernowie.

I. Rządowy Program Wyrównywania szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. ,, Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. dzięki temu programowi Szkoły Podstawowe w Chrobrzu i Miernowie mogą realizować własne projekty obejmujące stworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów swoich szkół. Zajęcia tego rodzaju umożliwiają rozwijanie zainteresowań wykraczających poza podstawowy program realizowany w szkołach, rozwijają kompetencje kulturowe, wspierają rozwój ucznia, zaspakajają potrzeby aktywnego spędzania czasu oraz kształtują pozytywne postawy obywatelskie dzieci i młodzieży. Zajęcia takie są również szansą uzupełnienia wiedzy oraz zdobycia niezbędnych i kluczowych umiejętności. Program niniejszy jest zgodny z założeniami reformy programowej systemu edukacji stworzenia przyjaźnie wymagającej polskiej szkoły, dającej wszystkim dzieciom równe szanse dostępu do edukacji, wspierające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, przygotowującej dzieci sześcioletnie do podjęcia nauki, zapewniającej uczniom poczucie bezpieczeństwa, sprzyjającej rozwojowi ich indywidualnych zainteresowań, promującej i wpierającej naukę języków obcych, uprawianie sportu i prowadzenie aktywnego trybu życia. Organem koordynującym program jest Minister Edukacji Narodowej. Koordynatorem programu na szczeblu wojewódzkim jest Wojewoda, realizujący zadanie przez Kuratora Oświaty. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Projekty dofinansowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach w ramach Rządowego Programu Wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - 31 461 PLN: Szkoła Podstawowa w Chrobrzu: 1.,,Aktywność ruchowo – muzyczna”- poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla uczniów klasy ,, 0” o zajęcia muzyczno – ruchowe. 2. ,,Tradycja i przyroda Małej Ojczyzny widziane oczami sześciolatka” – poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla uczniów klasy ,,0’’ o tematyce regionalnej. 3. ,, Komputer moim przyjacielem w nauce i zabawie’’ – poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla uczniów klasy ,,0’’i klas I-III o zajęcia informatyczne i dydaktyczno – wyrównawcze. Szkoła Podstawowa w Miernowie: 1,,Nasza Szansa”- dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój dzieci w klasach I-III . II. Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 - zadanie pn.: ,, Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” głównym celem w/w zadania jest pomoc dzieciom i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich w nabyciu umiejętności psychospołecznych potrzebnych do osiągnięcia przez nie satysfakcjonującego poziomu życia. Umiejętności te pozwalająca na poznanie samego siebie, możliwości ograniczeń, decydują o możliwości świadomego i rozsądnego kierowania własnym wyborami, podejmowania decyzji, a także warunkiem budowania dobrych relacji z otoczeniem. Mają pomóc młodym ludziom budować poczucie własnej wartości, a także aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym swojego środowiska. Projekt dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach w ramach Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 - zadanie pn.: ,, Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” - 4 009 PLN: Szkoła Podstawowa w Miernowie: 1.,,Uczeń z pasją”- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Projekty mają na celu nie tylko wsparcie edukacyjne uczniów, ale również przeciwdziałanie bezradności i bierności społecznej oraz kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich. Przewidziane w w/w projektach rozwiązania zapewniają wykorzystanie środków wyłącznie na realizację potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.

Zobacz również: