Porządek Sesji Rady Gminy

2023-11-24 14:37:34 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 29 listopada 2023 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o funkcjonowaniu i przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowym dzierżawcom.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXII/242/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2019 w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/373/2023 z dnia 6 października 2023 roku w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Złota.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad.

Zobacz również: