ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2024-01-25 14:02:48 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w zakresie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złota w 2024 roku

GPI.V. 6233.1.2024                                                                             Złota, dn. 26.01.2024 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w zakresie:

Usuwanie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złota w 2024 roku

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)

I.                   ZAMAWIAJĄCY

Gmina Złota
ul. Sienkiewicza 79
,

28-425 Złota

tel. 41 3561633 wew.16

 REGON 291010872 , NIP 662-17-50-002,

II.                PRZEDMIOT i ZAKRES ZAMÓWIENIA.

1.Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających  azbestu na terenie Gminy Złota.

2.Zakres zadania obejmuje:

1) demontaż, zabezpieczenie wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów azbestowych. ( w ilości ok. 4000m2)

2) zabezpieczenie wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów azbestowych złożonych na nieruchomościach w ilości  ok.5000 m2)

3)  dostarczenie  zamawiającemu kart przekazania odpadu i innych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania i niezbędnych do otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW                                                             

III.             TERMIN REALIZACJI:

Do 30 09.2024 r..

IV.             KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Najniższa cena . ( W ofercie proszę o podanie cen osobno na demontaż i odbiór, oraz odbiór, netto i   z podatkiem VAT za m2).

V.                MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres bystrzanowski@gminazlota.pl

VI.             TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

09.02.2023 r godzina 12.00

     PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO:

1)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zaproszenia.

2)  O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez  

    podania przyczyny.

      4) Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert.

Osoba do kontaktu:

Robert Bystrzanowski tel. 600 553 185

(-) Wójt Gminy Złota

Zobacz również: