ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2013-07-12 11:13:27 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.

GPI-6220.1.13

Złota dnia 2013.07.11 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek inwestora: P.P.H.U ,Piotr Bryła ,Sokolina 5, 28-506 Czarnocin  , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: wymianie zbiorników paliwowych oraz zmianie sposobu użytkowania budynków garażowych na warsztat mechaniki pojazdowej ( punkt obsługi pojazdów oraz punkt wulkanizacji opon )   na działce nr 142/6  w Niegosławicach.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. W związku z powyższym, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Złotej  przy ulicy Sienkiewicza 79, pok. Nr 9 .

Wójt Gminy Złota
Tadeusz Sułek

Podmiot udostępniający:

Urząd Gminy Złota

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Jarosław Nowak

Data wytworzenia:

2013-07-11

Data udostępnienia do publikacji:

2013-07-11

 

 

 

 

 

 

 

 

GPI-I-6220.1.13

Złota 2013.07.11 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję o:

1.przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania administracyjnego dla zadania pn: wymiania zbiorników paliwowych oraz zmiana sposobu użytkowania budynków garażowych na warsztat mechaniki pojazdowej ( punkt obsługi pojazdów oraz punkt wulkanizacji opon )   na działce nr 142/6  w Niegosławicach.

2.wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia;

3.możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia ) w siedzibie Urzędu Gminy Złota w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Inwestycji,  pokój nr 9 w godzinach urzędowania;

4.możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w budynku , Urzędu Gminy Złota  przy  ul. Sienkiewicza 79, pok. nr 9  w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złota.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Złota. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w w/w sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Złota
Tadeusz Sułek

Podmiot udostępniający:

Urząd Gminy Złota

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Jarosław Nowak

Data wytworzenia:

2013-07-11

Data udostępnienia do publikacji:

2013-07-11

 

 

Zobacz również: