Uchwały z 2011 R.

Wersja do druku

Uchwały 2011 rok.

Załączone pliki:

Uchwała nr V/21/11
(Uchwala_nr_V_21_2011.pdf - 612.113 KB) Data publikacji: 2011-06-07 11:48:42 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Złota.

Uchwała nr V/22/11
(Uchwala_nr_V_22_2011.pdf - 786.574 KB) Data publikacji: 2011-06-07 12:01:28 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Złota.

Uchwała nr V/23/11
(Uchwala_nr_V_23_2011.pdf - 1669.616 KB) Data publikacji: 2011-06-07 12:05:19 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Złota.

Uchwała nr VI/24/11
(Uchwala_nr_VI_24_2011.pdf - 2224.739 KB) Data publikacji: 2011-06-07 12:12:46 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr VI/25/11
(Uchwala_nr_VI_25_2011.pdf - 3598.673 KB) Data publikacji: 2011-06-07 12:17:36 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota.

Uchwała nr VI/26/11
(Uchwala_nr_VI_26_2011_1.pdf - 683.283 KB) Data publikacji: 2011-06-07 13:33:37 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie: zmian do Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019.

Uchwała nr VI/27/11
(Uchwala_nr_VI_27_2011_1.pdf - 538.268 KB) Data publikacji: 2011-06-08 08:55:40 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała nr VII/28/11
(Uchwala_nr_VII_28_2011.pdf - 2239.782 KB) Data publikacji: 2011-06-08 09:04:23 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała nr VII/29/11
(Uchwala_nr_VII_29_2011.pdf - 1682.234 KB) Data publikacji: 2011-06-08 09:09:31 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawami.

Uchwała nr VII/30/11
(Uchwala_nr_VII_30_2011.pdf - 2650 KB) Data publikacji: 2011-06-08 09:20:57 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pińczowie w sprawie likwidacji Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Uchwała nr VII/31/11
(Uchwala_nr_VII_31_2011.pdf - 2329.876 KB) Data publikacji: 2011-06-08 09:25:42 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pińczowie w sprawie likwidacji Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Uchwała nr VII/32/11
(Uchwala_nr_VII_32_2011.pdf - 2041.164 KB) Data publikacji: 2011-06-08 09:30:46 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pińczowie w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Uchwała nr VII/33/11
(Uchwala_nr_VII_33_2011_1.pdf - 561.55 KB) Data publikacji: 2011-06-08 10:58:31 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019.

Uchwała nr VII/34/11
(Uchwala_nr_VII_34_2011_1.pdf - 667.423 KB) Data publikacji: 2011-06-08 14:03:48 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała nr VII/35/11
(Uchwala_nr_VIII_35_2011.pdf - 7132.093 KB) Data publikacji: 2011-06-08 14:11:07 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej

Uchwała nr VIII/36/2011
(uchwala_nr_VIII_36_2011.pdf - 24.683 KB) Data publikacji: 2011-11-09 11:06:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Uchwała nr VIII/37/2011
(uchwala_nr_VIII_37_2011.pdf - 38.529 KB) Data publikacji: 2011-11-09 11:24:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/185/10 Rada Gminy w Złotej z dnia 23 września 2010 roku w sprawie kontynuacji działalności Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Miernowie w ramach projektu "Pomocna Dłoń" realizowanego w ramach Konkursu MEN "Alternatywne formy edukacji przedszkolnej".

Uchwała nr VIII/38/2011
(uchwala_nr_VIII_38_2011.pdf - 153.975 KB) Data publikacji: 2011-11-09 11:30:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie kontynuacji działalności Punktu Przedszkolnego w Chrobrzu przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu w ramach projektu "Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z Fundacją Ekologiczną - Wychowanie i Sztuka "Elementarz".

Uchwała Nr VIII/39/2011
(uchwala_nr_VIII_39_2011.pdf - 200.93 KB) Data publikacji: 2011-11-09 11:32:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr IX/40/2011
(uchwala_nr_ IX_40_2011.pdf - 9.611 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:28:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złota za 2010 r.

Uchwała Nr IX/41/2011
(uchwala_nr_ IX_41_2011.pdf - 12.365 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:30:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Złota.

Uchwała Nr IX/42/2011
(uchwala_nr_ IX_42_2011.pdf - 23.222 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:30:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wysokości opłat za centralne ogrzewanie.

Uchwała Nr IX/43/2011
(uchwala_nr_ IX_43_2011.pdf - 102.032 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:32:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Uchwała Nr IX/44/2011
(uchwala_nr_ IX_44_2011.pdf - 20.879 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:33:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pińczowskiego.

Uchwała Nr IX/45/2011
(uchwala_nr_ IX_45_2011.pdf - 22.977 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:34:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego - Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Uchwała Nr IX/46/2011
(uchwala_nr_ IX_46_2011.pdf - 24.79 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:36:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr IX/47/2011
(uchwala_nr_IX_47_2011.pdf - 88.919 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:40:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej za 2010 roku.

Uchwała Nr IX/49/2011
(uchwala_nr_IX_49_2011.pdf - 276.173 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:46:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr IX/48/2011
(uchwala_nr_IX_48_2011.pdf - 208.837 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:54:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniając uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2019.

Uchwała Nr X/50/2011
(uchwala_nr_X_50_2011.pdf - 12.741 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:56:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania zespołu opiniodawczego o zgłoszonym kandydacie na ławnika sądowego.

Uchwała Nr X/51/2011
(uchwala_nr_X_51_2011.pdf - 20.003 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:58:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przystąpienia do likwidacji aglomeracji Złota.

Uchwała Nr X/52/2011
(uchwala_nr_X_52_2011.pdf - 345.78 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:59:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr X/53/2011
(uchwala_nr_X_53_2011.pdf - 204.551 KB) Data publikacji: 2011-11-09 13:09:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2019.

Uchwała nr X/54/2011
(uchwala_nr_X_54_2011.pdf - 13.624 KB) Data publikacji: 2011-11-14 09:58:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zasięgnięcia od Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

Uchwała nr XI/55/2011
(uchwala_nr_XI_55_2011.pdf - 73.499 KB) Data publikacji: 2011-11-14 09:59:14 Redaktor: Paweł Bochniak
Uchwała nr XI/56/2011
(uchwala_nr_XI_56_2011.pdf - 14.798 KB) Data publikacji: 2011-11-14 10:00:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pińczowie na kadencję 2012 - 2015

Uchwała Nr XI/57/2011
(uchwala_nr_XI_57_2011.pdf - 21.832 KB) Data publikacji: 2011-11-18 08:46:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XI/58/2011
(uchwala_nr_XI_58_2011.pdf - 21.6 KB) Data publikacji: 2011-11-18 08:53:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własności Gmina Złota.

Uchwała Nr XI/59/2011
(uchwala_nr_XI_59_2011.pdf - 12.641 KB) Data publikacji: 2011-11-18 08:55:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego Do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach.

Uchwała Nr XI/60/2011
(uchwala_nr_XI_60_2011.pdf - 46.945 KB) Data publikacji: 2011-11-18 08:59:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Złota

Uchwała Nr XI/61/2011
(uchwala_nr_XI_61_2011.pdf - 297.679 KB) Data publikacji: 2011-11-18 09:01:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr XI/62/2011
(uchwala_nr_XI_62_2011.pdf - 297.326 KB) Data publikacji: 2011-11-18 09:02:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2019

Uchwała Nr XI/63/2011
(uchwala_nr_XI_63_2011.pdf - 14.481 KB) Data publikacji: 2011-11-18 09:03:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4538

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2011-06-07 11:34:21
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2011-06-07 11:35:19
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2011-11-18 09:03:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony