Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. Ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskim

2021-05-10 15:15:36 Ogłoszenia o naborze

Więcej w rozwinięciu...

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 35/2021 Wójta Gminy Złota z dnia 6 maja 2021r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko  ds. Ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskim 

Ogłoszenie Wójta Gminy Złota

w sprawie naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze
stanowisko ds. Ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie OSOb 

Wymiar zatrudnienia:

Warunki pracy:

·         warunki wynagradzania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

·         miejsce pracy: Urząd Gminy w Złotej,  28-425 Złota ul. Sienkiewicza 79

·          usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze budynku (brak windy),

·         praca jednozmianowa z wykorzystaniem sprzętu komputerowego powyżej 4 godzin dziennie,

·          praca wymaga częstego kontaktu z ludźmi oraz różnego rodzaju powiązanymi instytucjami,

1. Wymagania niezbędne:

1.    zostały określone w art. 6 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych gdzie  pracownik samorządowy:

a)  posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne przepisy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

b)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)  brak orzeczenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

e) posiada nieposzlakowaną opinię,

f)  stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

g) posiada  co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

2) preferowane wykształcenie wyższe

3) znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na   stanowisku, a  w szczególności:

a) ustawy o samorządzie gminnym,

b) ustawy o ewidencji ludności,

c) ustawy o dowodach osobistych,

d) Kodeksu postępowania administracyjnego,

e) Kodeksu cywilnego,

f) Kodeksu wyborczego,

g) rozporządzenia w sprawie spisu wyborców oraz umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania w zakresie wykonywanych zadań,

h) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

i) ustawy o ochronie danych osobowych,

4)znajomość zasad postępowania administracyjnego, w szczególności w części dotyczącej obiegu dokumentów i dokonywania czynności administracyjnych,

5)biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów: pakietów biurowych min. Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego; obsługujących pocztę elektroniczną i Internetu),

2.Wymagania dodatkowe:

a)obsługa urządzeń biurowych,

b)preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

c)komunikatywność,

d)zdolność do pracy w zmiennych uwarunkowaniach organizacyjnych,

e)prawo jazdy.

f)doświadczenie zawodowe: pożądane - przy wykonywaniu podobnych czynności

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało między innymi:

I .W zakresie :Ewidencji ludności:

1) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności w systemie informatycznym w formie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,

2) aktualizowanie ewidencji ludności w aplikacji „ŹRÓDŁO”,”PUMA”

3) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL, identyfikujących tożsamość oraz status administracyjny osób fizycznych,

4) opracowywanie decyzji administracyjnych rozstrzygających o zameldowaniu, wymeldowaniu, anulowaniu zameldowania lub wymeldowania,

5) występowanie do właściwego ministra o nadanie numeru PESEL,

6) wydawanie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców zaświadczeń zawierających pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby,

7) udostępnianie ze zbiorów meldunkowych danych innym podmiotom uprawnionym wymienionym w ustawie o ewidencji ludności,

8) przekazywanie do szkół aktualnych danych dotyczących obowiązku szkolnego,

9) sporządzanie sprawozdań do Urzędu statystycznego dotyczących ludności zameldowanej na pobyt czasowy.

 

II.W zakresie :Dowodów osobistych:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, rejestracja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w systemie informatycznym oraz wydawanie dowodów osobistych,

2) przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja oraz wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego i informowanie wystawcy dowodu osobistego o jego unieważnieniu w związku z wydaniem nowego dowodu,

3) aktualizowanie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz Lokalnej Bazy Danych w aplikacji „ŻRÓDŁO” w zakresie serii i numeru dowodu osobistego.

 

III. Prowadzenie stałego rejestru wyborców:

1) prowadzenie stałego rejestru wyborców systemie informatycznym,

2) opracowywanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców obywateli polskich i obywateli państw członkowskich UE,

3) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach i referendach,

4) sporządzanie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego, w wyborach do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa  oraz osób uprawnionych do udziału w referendach ogólnokrajowych,

5) sporządzanie i przekazywanie organom wyborczym informacji o stanie rejestru wyborców oraz informacji dotyczących prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)życiorys (CV),

b)list motywacyjny,

c)kwestionariusz osobowy, ( druk do pobrania)

d)kserokopie świadectw pracy,

e)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

f)kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenie o odbytych stażach lub praktykach),

g)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych(druk do pobrania)

h)oświadczenie o niekaralności, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (w przypadku naboru, kandydat będzie zobowiązany dostarczyć oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego), (druk do pobrania)

i) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji ( druk do pobrania)

j) opcjonalnie oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B” (pobierz)

k)Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.( druk do pobrania)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Złotej z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. Ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie OSOb, w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2021 r. do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce gminnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

5. Nabór zostanie przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną i przebiegać będzie w dwóch etapach:

·        sprawdzenie ofert pod względem wymogów formalnych (bez udziału kandydatów)

·        rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne (osoby zakwalifikowane do drugiego etapu - rozmowy kwalifikacyjnej - zostaną powiadomione telefonicznie i/lub e:mail).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (http://www.gminazlota.pl/bip)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Wójt Gminy Złota

                                               (-)Tadeusz Sułek

Zobacz również: