Uchwały z 2004 R

Wersja do druku

Uchwały z 2004 R

Załączone pliki:

UchwalaI2-2004
(UchwalaI2-2004.pdf - 172.944 KB) Data publikacji: 2004-04-29 13:24:10 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok.

UchwalaI1-2004
(UchwalaI1-2004.pdf - 122.582 KB) Data publikacji: 2004-05-06 14:00:35 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie planu prac Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2004 rok

UchwalaI3-2004
(UchwalaI3-2004.pdf - 12.563 KB) Data publikacji: 2004-05-06 14:03:43 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotej.

UchwalaI4-2004
(UchwalaI4-2004.pdf - 10.871 KB) Data publikacji: 2004-05-06 14:06:46 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie uchwalenia "Strategi Bezpieczństwa Gminy Złota".

UchwalaI5-2004
(UchwalaI5-2004.pdf - 26.258 KB) Data publikacji: 2004-05-06 14:11:41 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Złota.

UchwalaI6-2004
(UchwalaI6-2004.pdf - 20.465 KB) Data publikacji: 2004-05-06 14:14:10 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Złota.

UchwalaI7-2004
(UchwalaI7-2004.pdf - 18.896 KB) Data publikacji: 2004-05-06 14:19:11 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałe dotyczącą szczegółowych zasad utrzymania czystosci i porządku w gminie.

UchwalaI8-2004
(UchwalaI8-2004.pdf - 11.938 KB) Data publikacji: 2004-05-06 14:29:04 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości na własność Gminy Złota.

UchwalaI9-2004
(UchwalaI9-2004.pdf - 12.767 KB) Data publikacji: 2004-05-06 14:33:01 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie wyrażenia zgody oddania w najem szopogarażu stanowiącego własność Gminy Złota na okres 10 lat.

UchwalaI10-2004
(UchwalaI10-2004.pdf - 50.466 KB) Data publikacji: 2004-05-06 14:35:53 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.

UchwalaI11-2004
(UchwalaI11-2004.pdf - 13.507 KB) Data publikacji: 2004-05-06 14:39:35 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

UchwalaI12-2004
(UchwalaI12-2004.pdf - 20.52 KB) Data publikacji: 2004-05-06 14:47:42 Redaktor: Michał Matusik

Opis: W sprawie zmiay uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie Gminie Złota na własność nieruchomości położonej we wsi Probołowice, Gminie Złota.

UchwałaIII19-2004
(UchwalaIII19.PDF - 17.067 KB) Data publikacji: 2004-07-20 13:53:40 Redaktor: Grzegorz Gunia

Opis: W sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnch znajdujących się w Nieprowicachstanowiących własność Gminy Złota

UchwałaIII20-2004
(UchwalaIII20.PDF - 13.825 KB) Data publikacji: 2004-07-20 13:54:55 Redaktor: Grzegorz Gunia

Opis: W sprawie podjęcia budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Złota, Biskupice, Niegosławice, Nieprowice, Rudawa w latach 2004-2006

UchwałaIII21-2004
(UchwalaIII21.PDF - 14.209 KB) Data publikacji: 2004-07-20 13:55:34 Redaktor: Grzegorz Gunia

Opis: W sprawie zmiany uchwały w sorawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej

UchwałaIII22-2004
(UchwalaIII22.PDF - 12.844 KB) Data publikacji: 2004-07-20 13:57:03 Redaktor: Grzegorz Gunia

Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkły Podstawowej w Chroberzu

UchwałaIII23-2004
(UchwalaIII23.PDF - 13.238 KB) Data publikacji: 2004-07-20 13:57:42 Redaktor: Grzegorz Gunia

Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miernowie

UchwałaIII24-2004
(UchwalaIII24.PDF - 17.554 KB) Data publikacji: 2004-07-20 13:58:04 Redaktor: Grzegorz Gunia

Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta

UchwałaIII25-2004
(UchwalaIII25.PDF - 29.521 KB) Data publikacji: 2004-07-20 13:58:53 Redaktor: Grzegorz Gunia

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok

UchwałaII13-2004
(UchwalaII13.PDF - 172.662 KB) Data publikacji: 2004-07-28 11:49:29 Redaktor: Grzegorz Gunia

Opis: W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złota

UchwałaII14-2004
(UchwalaII14.PDF - 23.106 KB) Data publikacji: 2004-07-28 11:51:51 Redaktor: Grzegorz Gunia

Opis: W sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych oraz zasad ich wypłacania

UchwałaII15-2004
(UchwalaII15.PDF - 11.627 KB) Data publikacji: 2004-07-28 11:53:29 Redaktor: Grzegorz Gunia

Opis: W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Złotej

UchwałaII16-2004
(UchwalaII16.PDF - 17.363 KB) Data publikacji: 2004-07-28 12:02:20 Redaktor: Grzegorz Gunia

Opis: W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty /nie będących nauczycielami/, opieki społecznej oraz zakładukomunalnego

UchwałaII17-2004
(UchwalaII17.PDF - 8.106 KB) Data publikacji: 2004-07-28 12:03:25 Redaktor: Grzegorz Gunia

Opis: W sprawie nabycia gruntu na własność Gminy Złota

UchwałąII18-2004
(UchwalaII18.PDF - 8.794 KB) Data publikacji: 2004-07-28 12:04:24 Redaktor: Grzegorz Gunia

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

Uchwała nr. V/32/2004
(uchwalaV32.PDF - 63.811 KB) Data publikacji: 2004-11-30 12:59:02 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej

Uchwałą nr. V/33/2004
(uchwalaV33.PDF - 16.067 KB) Data publikacji: 2004-11-30 13:01:19 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie: zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów

Uchwała nr. V/34/2004
(uchwalaV34.pdf - 13.808 KB) Data publikacji: 2004-11-30 13:04:50 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie przeznaczenia w budżecie gminy na 2005r. środków finansowych na przebudowę drogi gminnej Nr 1574015 Miernów - Pełczyska

Uchwała nr. V/35/2004
(uchwalaV35.pdf - 20.943 KB) Data publikacji: 2004-11-30 13:07:10 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Złota

Uchwała nr. V/36/2004
(uchwalaV36.pdf - 13.307 KB) Data publikacji: 2004-11-30 13:08:38 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała nr. V/37/2004
(uchwalaV37.pdf - 17.671 KB) Data publikacji: 2004-11-30 13:12:38 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała nr. VI/38/2004
(uchwalaVI38.PDF - 18.979 KB) Data publikacji: 2005-02-03 15:03:57 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie obniżnia średniej ceny skupu żyta.

Uchwałą nr. VI/39/2004
(uchwalaVI39.PDF - 11.062 KB) Data publikacji: 2005-02-03 15:05:41 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Gminy Złota.

Uchwałą nr. VI/40/2004
(uchwalaVI40.PDF - 62.335 KB) Data publikacji: 2005-02-03 15:12:54 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2004".

Uchwała nr. VI/41/2004
(uchwalaVI41.PDF - 76.55 KB) Data publikacji: 2005-02-03 15:17:43 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

Uchwała nr. VI/42/2004
(uchwalaVI42.pdf - 23.161 KB) Data publikacji: 2005-02-03 15:19:12 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.

Uchwałą nr. VI/43/2004
(uchwalaVI43.pdf - 23.418 KB) Data publikacji: 2005-02-03 15:20:39 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.

Uchwała nr. VII/44/2004
(uchwalaVII44.pdf - 157.406 KB) Data publikacji: 2005-02-03 15:22:40 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok.

Uchwała nr. VII/45/2004
(uchwalaVII45.pdf - 89.764 KB) Data publikacji: 2005-02-03 15:25:51 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowego w Złotej na 2005 rok.

Uchwała nr. VII/46/2004
(uchwalaVII46.pdf - 17.371 KB) Data publikacji: 2005-02-24 13:21:24 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie utalenia punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jek i w miejscu sprzedaży.

Uchwała nr. VII/47/2004
(uchwalaVII47.pdf - 17.544 KB) Data publikacji: 2005-02-24 13:23:06 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.

Uchwała nr. VII/48/2004
(uchwalaVII48.pdf - 20.817 KB) Data publikacji: 2005-02-24 13:24:08 Redaktor: Rafał Czapla

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7530

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Gunia, data: 2004-04-20 13:44:34
Opublikował(a): Grzegorz Gunia, data publikacji: 2004-04-20 13:44:50
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2006-04-18 09:44:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony