Uchwały z 2023 r.

Wersja do druku


Załączone pliki:

UCHWAŁA NR XLIV/312/2023
(312.pdf - 107.953 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:00:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XLIV/313/2023
(313.pdf - 67.016 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:00:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Złota w 2023 roku.

UCHWAŁA NR XLIV/314/2023
(314.pdf - 87.678 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:01:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2021-2023

UCHWAŁA NR XLV/315/2023
(315.pdf - 64.424 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:01:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

UCHWAŁA NR XLV/316/2023
(316.pdf - 70.608 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:02:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XLV/317/2023
(317.pdf - 135.078 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:03:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Złota w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XLV/318/2023
(318.pdf - 986.657 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:03:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota

Uchwała Nr XLV/319/2023
(319.pdf - 125.55 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:05:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej im. Jana Jasińskiego w Miernowie o stopniu organizacyjnym klas 1-111 z oddziałem przedszkolnym

Uchwała Nr XLV/320/2023
(320.pdf - 121.667 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:05:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Chrobrzu o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym

UCHWAŁA NR XLV/321/2023
(321.pdf - 75.434 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:06:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepelnosprawnościami zamieszkałych terenu Gminy Złota

UCHWAŁA NR XLV/322/2023
(322.pdf - 258.757 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:08:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025

UCHWAŁA NR XLV/323/2023
(323.pdf - 79.927 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:09:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany w Statucie Gminy Złota.

UCHWAŁA NR XLV/324/2023
(324.pdf - 39.966 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:10:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację zadnia pn. „ Zakup Aparatu RTG z Ramieniem C dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie"

UCHWAŁA NR XLV/325/2023
(325.pdf - 720.515 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:11:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XLV/326/2023
(326.pdf - 896.513 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:12:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031

UCHWAŁA NR XLV/327/2023
(327.pdf - 75.802 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:12:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA NR XLVI/328/2023
(328.pdf - 136.634 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:13:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XLVI/329/2023
(329.pdf - 83.721 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:14:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr Y/34/2019 z późń.zm. Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagradzania za inkaso

UCHWAŁA NR XLVI/330/2023
(330.pdf - 83.191 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:14:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Złotej NR V/35/2019 z późn.zm. z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości opłaty za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

UCHWAŁA NR XLVI/331/2023
(331.pdf - 83.478 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:17:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.

UCHWAŁA NR XLVI/332/2023
(332.pdf - 498.141 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:18:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XLVI/333/2023
(333.pdf - 876.008 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:18:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031

UCHWAŁA NR XLVII/334/2023
(334.pdf - 59.259 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:56:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

UCHWALA NR XLVII/335/2023
(335.pdf - 61.991 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:57:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowemu dzierżawcy

UCHWAŁA NR XLVII/336/2023
(336.pdf - 31.33 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:57:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały XXXII/242/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2019 w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota

UCHWAŁA NR XLVII/337/2023
(337.pdf - 213.774 KB) Data publikacji: 2023-05-15 11:01:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2023.

UCHWAŁA NR XLVII/338/2023
(338.pdf - 768.254 KB) Data publikacji: 2023-05-15 11:01:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota

UCHWAŁA NR XLVII/339/2023
(339.pdf - 72.734 KB) Data publikacji: 2023-05-15 11:02:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złota

UCHWAŁA NR XLVII/340/2023
(340.pdf - 61.364 KB) Data publikacji: 2023-05-15 11:31:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia pomiędzy Gminą Złota a Gminą Pińczów oraz Gminą Wiślica dotyczącego uruchomienia linii komunikacyjnej łączącej obszar gminy Złota z obszarem gmin Pińczów i Wiślica

UCHWAŁA NR XLVII/341/2023
(341.pdf - 62.395 KB) Data publikacji: 2023-05-15 11:32:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Pińczów dotyczącego uruchomienia linii komunikacyjnej łączącej obszar gminy Złota z obszarem gminy Pińczów

Uchwała Nr XLVII/342/2023
(342.pdf - 56.2 KB) Data publikacji: 2023-05-15 11:32:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Złota środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XLVII/343/2023
(343.pdf - 508.184 KB) Data publikacji: 2023-05-15 11:33:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XLVII/344/2023
(344.pdf - 891.784 KB) Data publikacji: 2023-05-15 11:34:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031

Uchwała NR XLVIII/345/2023
(345.pdf - 80.201 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:13:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała NR XLVIII/346/2023
(346.pdf - 55.866 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:15:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały XLVII/334/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Uchwała NR XLVIII/347/2023
(347.pdf - 56.763 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:15:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Uchwała NR XLVIII/348/2023
(348.pdf - 68.046 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:16:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2022 rok

Uchwała NR XLVIII/349/2023
(349.pdf - 126.939 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:17:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej im. Jana Jasińskiego w Miernowie o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym

Uchwała NR XLVIII/350/2023
(350.pdf - 113.388 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:17:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Chrobrzu o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym

Uchwała NR XLVIII/351/2023
(351.pdf - 61.653 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:17:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Złota.

Uchwała NR XLVIII/352/2023
(352.pdf - 59.723 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:18:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej

Uchwała NR XLVIII/353/2023
(353.pdf - 34.827 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:19:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu

Uchwała NR XLVIII/354/2023
(354.pdf - 828.917 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:19:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała NR XLVIII/355/2023
(355.pdf - 813.696 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:20:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031

Uchwała NR XLIX/356/2023
(356.pdf - 398.961 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:20:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała NR XLIX/357/2023
(357.pdf - 56.215 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:21:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania.

Uchwała NR XLIX/358/2023
(358.pdf - 24.302 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:21:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złota za 2022 rok

Uchwała NR XLIX/359/2023
(359.pdf - 40.286 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:22:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

Uchwała NR XLIX/360/2023
(360.pdf - 450.708 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:23:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała NR XLIX/361/2023
(361.pdf - 905.072 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:23:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031

Uchwała Nr L/362/2023
(362.pdf - 63.333 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:24:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej im. Jana Jasińskiego w Miernowie o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym

Uchwała Nr L/363/2023
(363.pdf - 66.042 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:24:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Chrobrzu o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym

UCHWAŁA NR L/364/2023
(364.pdf - 180.461 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:24:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr L/365/2023
(365.pdf - 895.877 KB) Data publikacji: 2023-07-07 13:25:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 524

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2023-01-16 11:52:48
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2023-01-16 11:53:00
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2023-07-07 13:13:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony