Zaproszenie na sesje Rady

2005-06-09 14:14:08 Sesje

Przewodniczący Rady Gminy w Złotej informuje , że w dniu 15 czerwca 2005 r. o godz. 10:00 w sali Biblioteki Samorządowej w Złotej odbędzie się sesja Rady.

Złota 2005-06-07 Przewodniczący Rady Gminy w Złotej informuje , że w dniu 15 czerwca 2005 r. o godz.1000 w sali Biblioteki Samorządowej w Złotej odbędzie się sesja Rady. I część - godz. 10:00 Proponowany porządek posiedzenia: 1. Analiza sposobu załatwiania , skarg, wniosków i interpelacji radnych skierowanych do Wójta Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. 2. Informacja Komendanta OSP o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy. 3. Podjęcie uchwał: a/ w sprawie uchwalenia Strategii Bezpieczeństwa na terenie gminy Zlota na lata 2005-2007, b/ uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, c/ w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złota, d/ w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty /nie będących nauczycielami/, opieki społecznej oraz zakładu komunalnego, e/w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 4. Rozpatrzenie pisma Zw.Międzygminnego „Ponidzie” w sprawie podjętej uchwały nr II/14/05 z dn.23 marca br. w sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Gminy. 5. Zmiany w budżecie. 6. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami. 7. Interpelacje i zapytania 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania II. część - godz. 14:00 1. Obchody 15 Lecia Samorządu Terytorialnego- Dzień Samorządowca. 2. Zamknięcie obrad. Zapraszam zainteresowanych mieszkańców do udziału w obradach. Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mlaskawa

Zobacz również: