Sesja Rady

2004-06-29 12:25:40 Sesje

Przewodniczący Rady Gminy w Złotej informuje , że w dniu 30 czerwca 2004 roku o godz. 10.00 w sali Biblioteki Samorządowej w Złotej odbędzie się sesja Rady.

Proponowany dzienny porządek posiedzenia: 1. Analiza sposobu załatwiania skarg,wniosków i interpelacji radnych skierowanych do Wójta i jednostek organizacyjnych gminy. 2. Podjęcie uchwały : a/ w sprawie udzielenia bonifikat na lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w Nieprowicach, b/ w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Gminy Zlota, c/ intencyjnej w sprawie podjęcia budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Złota, Biskupice, Niegosławice, Nieprowice, Rudawa w latach 2004 – 2006. d/w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotej, e/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chrobrzu, f/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miernowie, g/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 3. Zmiany w budżecie . 4. Informacja o działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Złotej. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy. 6. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami. 7. Interpelacje i zapytania. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 9. Zamknięcie obrad. Zapraszam zainteresowanych mieszkańców do udziału w obradach sesji. Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mlaskawa

Zobacz również: