Ogłoszenie

2018-08-29 12:27:26 Ogłoszenia

Gmina Złota jako Lider projektu pn.: „Cyfrowy Urząd w Twoim domu – e-Administracja blisko mieszkańców”, którego głównym celem jest:

Zakup niezbędnego sprzętu oraz uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego u Lidera i Partnera projektu. Celami głównymi projektu są: udostępnienie nowych e-usług; zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego i umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom tych jednostek korzystania z nowych e-usług publicznych. Celem szczegółowym jest poprawa zarządzania i uzyskania oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług w tych jednostkach. Dodatkowym celem jest ułatwienie dostępu osób niepełnosprawnych do usług publicznych i umożliwienie takim osobom aktywnego udziału w życiu społecznym w ramach niniejszego projektu e-Usług Publicznych.

 

W związku zrealizowanym zadaniem Lider Projektu zamierza oszacować i zlecić przeprowadzenie/wykonanie czynności związanych z obowiązkami Inżyniera Kontraktu, dla Partnerów projektu.


Lider Projektu

·         Gmina Złota

 

Partnerzy Projektu

·         Powiat Pińczowski

·         Miasto i Gmina Działoszyce

·         Gmina Michałów 

        I.            Opis przedmiotu zamówienia:

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało:

1.       Zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją dotyczącą projektu, w tym w szczególności wnioskiem o dofinansowanie i jego załącznikami.

2.       Opracowanie kompletnej dokumentacji dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie oraz z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wsparcie Zamawiającego w zakresie wykonywanych czynności, tj. szacowaniu wartość zamówienia obejmującego realizację niniejszego projektu, wyjaśnień treści SIWZ, oceny złożonych ofert, i rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze przetargowej.

3.       Sprawowanie nadzoru nad prawidłową i terminową realizacją i wdrożeniem projektu, w zakresie co do jego zgodności z określonymi we wniosku o dofinansowanie wymaganiami.

4.       Przygotowanie informacji o koniecznych i możliwych do wprowadzenia zmianach i korektach związanych z wdrażaniem projektu wraz z uzasadnieniem, celem zatwierdzenia i dopuszczenia wnioskowanych zmian w projekcie przez Instytucję zarządzająca.

5.       Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac, i kwot w zakresie zgodności z umowami zawartymi z Wykonawcami. Wsparcie przy rozliczeniu projektu z Instytucją zarządzającą, rozumiane przede wszystkim przez pomoc w przygotowaniu wniosków o płatność i innych wymaganych przez Instytucję Zarządzającą dokumentów.

6.       Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, stosownie do potrzeb w sytuacjach wymagających podejmowania kluczowych decyzji, oraz inicjowanie takich spotkań w razie potrzeby.

7.       Inne czynności nie wymienione w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji projektu.

      II.            Opis kryteriów wyboru oferty

Kryterium wyboru oferty – Oferowana cena – 100%

    III.            Termin realizacji

Wykonawca zobowiązany jest do Wykonania Przedmiotu Zamówienia w terminie do dnia 31-03-2020 r.

Ofertę z podaną ceną ryczałtową brutto za zrealizowanie całości wyżej opisanego zakresu prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gminazlota.pl  do dnia: 03.09.2018r. do godz. 10.00.

W tym celu zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej szacunkowej oferty cenowej za zrealizowanie wyżej opisanego zamówienia.

Zobacz również: