ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2020-05-25 12:33:05 Sesje

w rozwinięciu...

GPI-I-6730.6.2020                                                                                 Złota dnia 2020.05.25

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.)  oraz w związku z porozumieniem zawartym w dniu 2020.04.04 pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów i Wójtem Gminy Złota

zawiadamia się   

że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-180 w ramach zadania inwestycyjnego pn:” Wykonanie dokumentacji projektowanej budowy sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w m Chroberz, gm Złota-Etap I i Etap II”

projektowanego do realizacji przez  Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w |Kielcach  ul. Loefflera 2 ,25-550 Kielce reprezentowanego przez Sebastiana Machulę  PPB INSTAL PROJEKT , ul. Boernera 6 ,27-400 Ostrowiec Św          

Jednocześnie informuje się ,że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy Budynku Urzędu Gminy w Złotej przy ulicy Sienkiewicza 79 w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia

w godzinach urzędowania Urzędu Gminy i złożyć ewentualne uwagi i wnioski co do zgromadzonego materiału

Informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.      w formie pisemnej;

2.      ustnie do protokołu;

3.      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy

Wójt Gminy Złota

Tadeusz Sułek

 

Podmiot udostępniający:

Urząd Gminy Złota

Data wytworzenia:

2020.05.25

Data udostępnienia do publikacji:

2020.05.25

Zobacz również: