Porządek Sesji Rady Gminy

2020-05-25 14:24:12 Sesje

w rozwinięciu...

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 27 maja 2020 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie guorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/07 z dnia 10 września 2007 r. dotyczącej przystąpienia Gminy Złota do Lokalnej Grupy Działania Ponidzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w Chrobrzu stanowiących własność Gminy Złota .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczyskach
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego,psychologa,logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Złota.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Złota.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Złota.
 19. Zapoznanie z Raportem o Stanie Gminy za rok 2019
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam  Wypych

Złota 2020-05-18

Zobacz również: