Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Gminie Złota utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2020-12-15 09:21:37 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu..

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko :  Kierownik Klubu Senior + w Gminie Złota utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

1. Wymagania niezbędne :

-    Obywatelstwo polskie,

-  Wykształcenie wyższe,

- Co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,

- Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,

- Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

- Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

- Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

  2. Wymagania dodatkowe

Znajomość przepisów:

  - Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

- Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.

- Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

3. Zakres zadań na stanowisku:

  -  Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,

 -   Realizacja programu działalności Klubu Senior +,

 -  Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,

 - Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,

  -  Nadzór i prowadzenie Klubu Senior +  na terenie Gminy Złota ,

  -  Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,

  - Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior +,

   -  Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,

  - Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,

   - Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,

   - Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

  -  Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów,

  -  Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów,

 -  Organizowanie form wsparcia dla Seniorów,

  -  Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu

  - Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów,

    - Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,

   - Planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,

   -  Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,

  -    Reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

3.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku

- Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Chrobrzu, ul. Chrobrego 16, 28-425 Chroberz  

 - Praca  z osobami starszymi, oraz praca administracyjno-biurowa

współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej

-  Początek okresu zatrudnienia :   styczeń  2021  roku

    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

  1. Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Złotej z dopiskiem na kopercie: „Nabór do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  – Kierownik Klubu Seniora + ” , w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2020 . do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje związane z naborem będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złota (http://www.gminazlota.pl/bip

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce gminnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Zobacz również: