Zawiadomienie

2021-02-09 10:51:28 Ogłoszenia

....

Zarząd Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie, w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: KR.ZUZ.1.4210.251.2020.AM z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. prowadzenie pod dnem rzeki Struga Zagość (Zagość) w km 4+930 i pod dnem rzeki Nidy w km 46+600, gazociągu średniego ciśnienia PE dn 180 oraz na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy nowych obiektów budowlanych — gazociągu średniego ciśnienia PE dn 180, na terenie dz. ewid. nr 82, obręb 0018 Leszcze, gm. Pińczów i dz. ewid. nr: 476, 1003, 1235, 1285, obręb 0002 Chroberz, gm. Złota, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie.

Zobacz również: