Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

2021-08-05 14:38:47 Sesje

11.08.2021 o godzinie 08:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej odbędzie się Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Złota.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2021-2031.

8.     Zamknięcie obrad.

Zobacz również: